Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta kotoutumiskoulutuksena. Opetus perustuu Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena, mutta sitä voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole omassa kotimaassa saatua riittävää koulutusta, jotta he voisivat selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen tai ruotsin kielen alkeet sekä luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa. Koulutuksen aikana pyritään vahvistamaan myös muita kotoutumisvalmiuksia. 

Luku- ja kirjoitustaidon opetusta tarvitsevat seuraavat ryhmät

  • Primaarilukutaidottomat eli maahanmuuttajat, jotka eivät osaa lukea millään kielellä ja joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan kokemusta opiskelusta ja koulunkäynnistä.
  • Sekundaarilukutaitoiset eli maahanmuuttajat, jotka osaavat lukea muulla kuin latinalaisella kirjaimistolla. Heidän koulutaustansa ja lukutaitonsa (omalla äidinkielellä tai muulla kielellä) voivat vaihdella.
  • Semilukutaitoiset eli maahanmuuttajat, jolla on jonkin verran kirjallista taitoa latinalaisella kirjaimistolla. He ovat mahdollisesti käyneet koulua muutaman vuoden tai oppineet lukutaitoa muulla tavoin joko kotimaassaan tai Suomessa. Lukutaito ei kuitenkaan ole riittävä ja opiskelutaidot ovat usein puutteelliset.

Sekä primaarilukutaidottomat että sekundaari- ja semilukutaitoiset tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä suomen tai ruotsin kielen ja viestintätaitojen opetusta. Koulutuksessa tulee huomioida opiskelijoiden puutteellisen koulunkäynnin vaikutus oppimiseen. Myös tiedon saamisen ja käsittelemisen malli voi olla opiskelijalle uusi, kun siirrytään suullisen tiedon jakamisesta kirjallisen tiedon jakamiseen.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa opiskellaan kotoutumista tukevaa sanastoa ja kehitetään muita kielitaidon osa-alueita painottaen suullista kielitaitoa ja viestintävalmiuksia. Kielitaidon lisäksi koulutuksessa opetetaan numeerisia taitoja ja arkeen liittyviä käytännön taitoja sekä tietoa yhteiskunnasta, kulttuurista ja työelämästä. Koulutuksen aikana pyritään tukemaan opiskelijan itsetuntoa, opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja aktiivisuutta.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen kesto on keskimäärin 160–200 päivää (laajuus 32–40 opintoviikkoa). Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivaan koulutusosioon ja/tai opetusryhmään.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus koostuu lähiopetuksesta sekä etäopiskelusta ja ohjauksesta. Koulutus voidaan jakaa moduuleihin, mikä antaa opiskelijoille tarvittaessa mahdollisuuden kerrata osa koulutuksesta tai siirtyä joustavasti muuhun koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat tarvitsevat usein paljon tukea opinnoissaan, joten koulutukseen tulee sisältyä riittävästi tukiresursseja.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä oman tilanteensa ja valmiuksiensa mukaisesti esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, aikuisten perusopetukseen tai kolmannen sektorin tarjoamaan toimintaan. Opiskelijalle sopivia tavoitteita arvioidaan yksilöllisesti opintojen edetessä.

Lue lisää:

Ai­kuis­ten maa­han­muut­ta­jien luku- ja kir­joi­tus­tai­don kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet