Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Työpaikkaosaaminen korostuu monikulttuurisilla työpaikoilla

Julkaisupäivä 11.4.2018 14.36 Blogit

Kun työpaikoilla puhutaan osaamisesta ja sen kehittämisestä, katse kohdistuu usein käsitteelliseen ja abstraktiin tietoon sekä tekemiseen. Kuitenkin erityisesti monikulttuurisilla työpaikoilla tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota myös muihin tietämyksen muotoihin. Rutiineihin ja tapoihin upotettu tietämys on usein kantasuomalaisille tuttua, mutta voi olla maahanmuuttajataustaisille työntekijöille hyvinkin outoa. Samoin kulttuuriseen tietämykseen kasvetaan, joten sen omaksuminen ei välttämättä ole helppoa muualta tulleelle.

Maahanmuuttajien joukossa on selvästi muuta väestöä enemmän omiin työtehtäviinsä nähden ylikouluttautuneita henkilöitä. Koulutus luo pohjan ammatilliselle osaamiselle, mutta osaamiseen liittyy paljon muutakin tietämystä. Tietämys voi olla käsitteellistä ja abstraktia, tekemiseen liittyvää, kommunikatiivista ja vuorovaikutteista tai kulttuurista. Se voi olla upotettu tilannesidonnaisiin rutiineihin tai informaatiota, joka on välitetty merkkeinä tai symboleina.

Monikulttuurisilla työpaikoilla tarvitaankin ammatillisen osaamisen lisäksi niin sanottua työpaikkaosaamista, jonka perustan muodostavat yhteinen ymmärrys ja kieli. Työpaikkaosaaminen on työpaikalla jaettua ymmärrystä työn kokonaisuudesta, työpaikan rooleista ja osallistumisen tavoista, työpaikan ja suomalaisen työelämän pelisäännöistä, vuorovaikutuksesta sekä työterveydestä ja turvallisuudesta. Nämä ulottuvuudet ovat niitä, joissa työpaikoilla on ilmennyt pulmia ja haasteita ja joissa yhteisen ymmärryksen saavuttamiseen on usein vielä matkaa.

Moniosaa!-malli tukee esimiesten ja työntekijöiden välistä keskustelua työpaikkaosaamisesta

Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla -tutkimushankkeessamme selvisi, että monelle maahanmuuttajalle esimerkiksi suomalaisten työpaikkojen matala hierarkia ja avoin keskustelu tuntuivat vieraalta. Omia mielipiteitä ei välttämättä uskallettu ilmaista eikä epäselvissä tilanteissa pyytää selvennystä tai apua, koska oma kielitaito saatettiin kokea riittämättömänä tai tilanne muuten vieraana. Lisäksi muualta tulleilla saattoi olla erilainen suhtautuminen esimerkiksi työaikaan, poissaolokäytäntöihin, esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen tai puhetapaan. Vieraassa kulttuurissa myös omia oikeuksia saattoi olla haastavaa hahmottaa, esimerkiksi sairauslomalle ei välttämättä uskallettu jäädä.

Jokainen työntekijä on monin säikein kiinnittynyt erilaisiin tietämyksiin; työntekijä on aina tietävä ja osaava toimija. Jotta työntekijän tietämys voisi rakentua työhön sopivaksi, hänellä pitäisi olla jonkintasoinen yhteinen kieli muiden kanssa sekä aikaa ja paikkoja kehittää yhteistä ymmärrystä ja työpaikkaosaamista. Yhteisen ymmärryksen rakentumisen tueksi kehitimme Moniosaa! -mallin monikulttuurisille työpaikoille.

Moniosaa!-malli koostuu esimiehen oppaasta ja keskustelulomakkeesta, joka on tarkoitettu esimiehen ja maahanmuuttajan yhteisen keskustelun tueksi. Malli auttaa esimiehiä ja työpaikkoja tunnistamaan maahanmuuttajatyöntekijöiden osaamisen, osaamisen kehittämisen tarpeet ja työntekijän toiveet oman osaamisensa kehittämiseksi. Se ohjaa tarkastelemaan osaamista laajasti, erityisesti työpaikkaosaamisen näkökulmasta. Antoisia keskusteluhetkiä!

Minna Toivanen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos

Lisätiedot:

Moniosaa! – työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla (julkari.fi)

Moniosaa!-malli (suomi, englanti), keskustelulomake (suomi, englanti, arabia, somali, venäjä) sekä tulostettava juliste monikulttuurisille työpaikoille (ttl.fi)

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita