Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea vuonna 2016 kuntaan saapuneista pakolaisista

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeesta ajalla 1.1.–28.2.2017 laskennallisen korvauksen lisäosaa. Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 233 euroa yli 7 vuotta täyttäneistä ja
  • 684,50 euroa alle 7-vuotiaista henkilöistä.

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien/kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea henkilöistä, jotka ovat muuttaneet kuntaan vuoden 2016 aikana ja saaneet oleskeluluvan

  • pakolaisaseman,
  • toissijaisen suojelun tai
  • humanitaarisen suojelun perusteella.

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen muuttokunta. Korvausta ei makseta kunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo21.11.16. Kunnan mahdollisia omia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi. Lisätietoa henkilöluettelon täyttämisestä alla.

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. Lue tarkemmin tuen hakemisesta ohjeesta.

Hakuohje ja -lomakkeet

Henkilöluettelon täyttäminen: oleskeluluvan perusteen tarkistaminen

Kunnan  omat tiedot

Kunnassa vastaanottotyötä koordinoiva taho saa tiedot kuntaan sijoitettavista kiintiöpakolaisista. Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta vastaanottokeskus toimittaa asiakkaan asiakirjat siihen kuntaan, johon asiakas muuttaa. Asiakirjoissa on myös kopio oleskelulupapäätöksestä, josta oleskelulupaperusteen voi tarkastaa.

UMA-tietojärjestelmä ja laskennallisen korvauksen automatisoidut henkilölistat

Kunnan on mahdollista tarkastella UMA-järjestelmässä automaattisesti tuotettua henkilölistaa, jonka perusteella laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle. Kunta voi hakea tunnukset UMA-järjestelmää ylläpitävältä Maahanmuuttovirastolta.

Henkilölista on vietävissä Exceliin. Tällöin Excel-taulukon Sääntö-sarakkeessa on numeroarvo, joka vastaa tiettyä perustetta.  Excel-taulukossa voi listaa muokata esimerkiksi kuntaan muuton vuoden ja kuukauden osalta. Listalta voi valita henkilöt, jotka ovat joko kiintiöpakolaisia (sääntö 4) ja kansainvälistä suojelua saavia (sääntö 1) eli oleskeluluvan perusteena on pakolaisstatus, toissijainen suojelu tai humanitaarinen suojelu.

Nämä henkilöt voidaan viedä Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan hakemuksen liitteeksi edellytettyyn henkilöluetteloon (Excel-lomake). Henkilöt, jotka eivät ole kiintiöpakolaisia (sääntö 4), vaan ovat saaneet oleskeluluvan säännön 1 perusteella, tulee merkitä Sylvia-hankkeen henkilöluettelon sarakkeeseen G (Turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanut / Oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain §87 tai §88).

Automatisoidun laskennallisen korvauksen piiriin ei ole vielä saatu henkilöitä, joille ei ole myönnetty henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Nämä henkilöt kunnan tulee tarkistaa kunnan omista tiedoista.

Lisätietoa:

Pakolaisten vastaanoton käsikirja: Korvausten maksaminen ja hakeminen