Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete

Med hjälp av den organisationsfinansiering som delas ut i form av specialunderstöd från arbets- och näringsministeriet ska effektivisera sådan integrationsfrämjande verksamhet som utförs av tredje sektorn. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2018 är barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

Sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidigare erfarenhet av arbete med unga/unga vuxna och/eller ordnande av personliga stödtjänster, gärna med erfarenhet av integrationsfrämjande arbete.

Understöd för integrationsfrämjande arbete som utförs av organisationer 2018 kan sökas fr.o.m. 9.10.2017 till och med 10.11.2017. Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. För 2018 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 600 000 €. Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast 1.1.2018 och den kan pågå till och med 31.12.2018.

Ansökningsanvisningar

Ansökan om statsunderstöd görs på en ansökningsblankett som kompletteras med nödvändiga bilagor. Ansökningarna ska lämnas elektroniskt eller som pappersversion till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 10 november 2017 kl. 16.00.

Ansökningsanvisningar

Ansökningsblankett

Projektplan