Statistik och uppföljning

Till stöd för planeringen och uppföljningen av en resultatrik integrationspolitik behövs tillräckligt omfattande och regelbundet framtagen information och integrationens olika delområden. Arbets- och näringsministeriet producerar information om arbetslöshet bland invandrare och invandrares deltagande i arbetskraftspolitiska åtgärder.  

Dessutom samlar arbets- och näringsministeriet information från olika källor till det riksomfattande uppföljningssystemet för integration, integrationsfrämjande och etniska relationer. Uppföljningssystemet utgörs av indikatorer baserade på register- och enkätsmaterial för varje delområde. Indikatorerna uppdateras och rapporteras årligen.

I enlighet med de referensramar som EU och OECD använder är delområdena i uppföljningssystemet

  • sysselsättning
  • utbildning
  • hälsa och välbefinnande
  • boende
  • deltagande och
  • integration i två riktningar (inkl. etniska relationer).

Uppföljningssystemet utvecklas ännu. De slutliga indikatorerna överenskoms i samråd med tväradministrativa aktörer under våren 2017. Uppföljningssystemet för integration, integrationsfrämjande och etniska relationer producerar utöver årliga rapporter också en omfattande helhetsöversikt för varje regeringsperiod. Nästa helhetsöversikt blir färdig år 2019.

Läs mer:

Översikt för integration 2013