Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sektorsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Med tilläggsstöd från Sylvia-projektet stöds mottagandet i kommunerna – följande utlysning våren 2018

Bonuspeng och tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas från Sylvia-projektet nästa gång under våren 2018. Det informeras mer om detta under höstens lopp. Kommuner som har förbundit sig att ta emot minst fem akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall efter att personerna har anlänt till kommunen fram till den 11 december 2017.

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Ytterligare upplysningar om projektet ges av projektpersonalen:

Katja Vänskä-Rajala, projektchef, tfn 029 506 0040, fornamn.efternamn@tem.fi
Hanna-Maria Hyttinen, projektkoordinator, tfn 029 504 7201, fornamn.efternamn@tem.fi
Anna Laaksonen, projektplanerare, tfn 029 504 7109, fornamn.efternamn@tem.fi