Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas för flyktingar som flyttat till kommunen 2016

Kommunerna kan från Sylvia-projektet ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen under perioden 1.1–28.2.2017. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 233 euro för personer över 7 år, samt
  • 684,50 euro för personer under 7 år.

Ersättningen kan sökas för personer som har flyttat till kommunen under 2016 och som fått uppehållstillstånd på grundval av

  • flyktingstatus,
  • alternativt skydd, eller
  • humanitärt skydd.

Kommunen som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun. Ersättningen betalas inte till kommunen om hemkommunen för personen har registrerats vid förläggningen och personen har flyttat till en annan kommun efter att erhållit uppehållstillstånd.

Ansökan ska bifogas en ifylld personförteckning över de personer, för vilka kommunen ansöker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten Sylvia/Tilläggsdel/Personförteckning21.11.16. Kommunens egna eventuella personförteckningar godkännas inte som bilagor till ansökan.

Mer information finns i anvisningen för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen.

Anvisningen och ansökansblanketten

Ifyllande av personförteckningen: kontroll av grunden för uppehållstillståndet

Kommunens egna uppgifter

Den som samordnar mottagningsarbetet i kommunen får information om kvotflyktingar som placeras i kommunen. I fråga om asylsökande som fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd skickar förläggningen kundens handlingar till den kommun dit kunden flyttar. Bland handlingarna finns också en kopia av beslutet om uppehållstillstånd där grunden för uppehållstillståndet kan kontrolleras.

UMA-systemet och automatiserade personlistor för kalkylerad ersättning

Kommunen kan granska personlistan som produceras automatiskt i UMA-systemet och utifrån vilken den kalkylerade ersättningen betalas till kommunen. Kommunen kan ansöka om koder från Migrationsverket, som upprätthåller UMA-systemet.

Personlistan kan föras in i Excel. Då finns i Excel-tabellens kolumn för regel ett siffervärde som motsvarar en viss grund.  Listan kan bearbetas i Excel-tabellen till exempel när det gäller året och månaden för flyttningen till kommunen. Från listan kan väljas de personer som är antingen kvotflyktingar (regel 4) eller som får internationellt skydd (regel 1), dvs. att grunden för uppehållstillståndet är flyktingstatus, alternativt skydd eller humanitärt skydd.

Dessa personer kan föras in i den personförteckning (Excel-blankett) som krävs som bilaga till ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen hos Sylvia-projektet. Kommunen kan ange alla dessa personer som är inte kvotflyktingar (regel 4) men får internationellt skydd (regel 1) i kolumn G (Person som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd/uppehållstillståndet grundar sig på 87 eller 88 § i utlänningslagen) i personförteckningen för Sylvia-ansökan.

Personer som inte beviljats personbeteckning i samband med beviljandet av uppehållstillstånd omfattas inte ännu av den automatiserade kalkylerade ersättningen. Dessa personer ska kommunen kontrollera i sina egna uppgifter.

Läs mer:

Automatiseringen av den kalkylerade ersättningen