Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall

Inom Sylvia-projektet strävar man efter att påskynda mottagandet av kvotflyktingar som behöver brådskande vidarebosättning, det vill säga s.k. akuta fall. Med hjälp av tilläggsstödet kan kommunerna förbereda sig på att erbjuda vissa särskilda tjänster som de som anländer som akuta fall eventuellt kan behöva.

Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet för mottagande av akuta fall 2017.

Förutsättningar för att få tilläggsstöd och ansökan om stöd:

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under 2017.
  • Kommunen ska på förhand skriftligen avtala med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om mottagande av minst fem akuta fall.
  • Tilläggsstödet är 1 000 euro/person som tagits emot som akut fall.

Stödet söks efter att personerna har flyttat till kommunen.

Avtal om mottagande av akuta fall

De kommuner som planerar att ta emot akuta fall och ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet ska ta kontakt med migrationschefen eller kontaktpersonen för migrationsärenden vid den egna regionens NTM-central, för att man på förhand ska kunna avtala om mottagandet. När kommunen har fattat ett beslut om att ta emot kvotflyktingar och har ingått ett avtal med NTM-centralen om mottagande av personer som får internationellt skydd, behöver Sylvia-projektet skriftliga uppgifter om att kommunen har avtalat med NTM-centralen om mottagande av minst fem akuta fall. Som avtal räcker t.ex. en e-postdiskussion, som NTM-centralen sänder för kännedom till arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket.

Förhandsuppgifterna om avtalet om mottagande av minst fem akuta fall är en förutsättning för att tilläggsstöd ska betalas.

Tilläggsstöd kan sökas efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen

Det är önskvärt att kommunerna senast den 30 augusti 2017 ansöker om tilläggsstödet för akuta fall som har flyttat till kommunen under tidsperioden 1.11.2016–30.6.2017. När det gäller akuta fall som flyttat till kommunen efter den 1 juli 2017 ska ansökan ha inkommit till arbets- och näringsministeriet senast måndagen den 11 december 2017. Ansökningstiden för tilläggsstöd går ut den 11 december 2017.

Kommunerna kan kontakta Migrationsverkets asylenhet för mer information om akuta fall.

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningen nedan.

Anvisning och blanketten för ansökan:

Sylvia/Akutafall/Anvisning21.11.16
Sylvia/Akutafall/Utbetalningsansökan21.11.16 (Excel)
Informationsbilaga - En del kvotflyktingar behöver brådskande omplacering