Utbildning i läs- och skrivfärdigheter för vuxna invandrare

För vuxna invandrare ordnas vid behov undervisning i läs- och skrivfärdigheter som integrationsutbildning. Undervisningen baserar sig på Grunderna för läroplanen för utbildning i läs- och skrivfärdigheter för vuxna invandrare, utfärdade av Utbildningsstyrelsen. Även undervisningen i läs- och skrivfärdigheter genomförs i regel som arbetskraftsutbildning, men den kan också ordnas som frivillig utbildning.

Utbildningen i läs- och skrivfärdigheter är avsedd för sådana personer som inte har fått tillräcklig utbildning i sitt hemland för att kunna klara sig i det finländska samhället. Målet med utbildningen är att studeranden ska lära sig grunderna i finska eller svenska samt grunderna i läsning och skrivning och kunna kommunicera i enkla vardagssituationer. Under utbildningen strävar man också efter att stärka den övriga integrationsberedskapen.

Följande grupper behöver undervisning i läs- och skrivfärdigheter:

  • Primära illitterater, d.v.s. invandrare som inte kan läsa på något språk och som har mycket liten eller ingen erfarenhet av studier och skolgång.
  • Personer med sekundär läsfärdighet, d.v.s. invandrare som kan läsa på något annat språk än ett språk med det latinska alfabetet. Deras skolbakgrund och läsfärdigheter (på modersmålet eller något annat språk) kan variera.
  • Semiläskunniga personer d.v.s invandrare som har lite skriftliga färdigheter i det latinska arbetet. De har eventuellt gått några år i skola eller lärt sig läsa på något annat sätt antingen i hemlandet eller i Finland. Läskunnigheten är emellertid inte tillräcklig och studiefärdigheterna är ofta bristfälliga.

Både primära illitterata och personer med sekundär läsfärdighet och semiläsfärdighet behöver utbildning samt undervisning i finska eller svenska och kommunikativa färdigheter. I utbildningen ska man beakta hur de studerandes otillräckliga skolgång inverkar på inlärningen.  Även sättet att inhämta och hantera information kan vara nytt för studeranden när man övergår från muntlig till skriftlig informationsförmedling.

I utbildningen i läs- och skrivfärdigheter studeras ordförråd som stöder integrationen och andra språkfärdighetsområden med betoning på muntlig språkfärdighet och kommunikativ beredskap utvecklas. Utöver språkfärdigheter lär man under utbildningen ut numeriska färdigheter och praktiska vardagsfärdigheter samt ger information om samhället, kulturen och arbetslivet. Under utbildningen strävar man efter att stöda studerandens självkänsla, utvecklingen av studieberedskapen och aktiviteten.

Längden på utbildningen i läs- och skrivfärdigheter är i genomsnitt 160–200 dagar (omfattningen 32–40 studieveckor). Utbildningens innehåll och varaktighet bestäms enligt studerandens individuella behov. I början av utbildningen i läs- och skrivfärdigheter görs en bedömning av studerandens utgångsläge. Med hjälp av bedömningen styrs studeranden till en lämplig utbildningsdel och/eller undervisningsgrupp.

Utbildningen i läs- och skrivfärdigheter består av närundervisning samt distansundervisning och vägledning. Utbildningen kan delas in i moduler, vilket vid behov ger studerandena möjlighet att repetera en del av utbildningen eller smidigt övergå till annan utbildning. De som deltar i utbildningen behöver ofta mycket stöd i sina studier. Därför bör utbildningen innehålla tillräckliga stödresurser.

Efter utbildningen i läs- och skrivfärdigheter kan studeranden enligt sin egen situation och beredskap övergå till exempelvis integrationsutbildning, grundläggande undervisning för vuxna eller verksamhet som tillhandahålls av tredje sektorn. Lämpliga mål för studeranden fastställs individuellt vartefter studierna framskrider.