Hyppää sisältöön

Arvostavat aamukahvit kiinnostivat työyhteisöjä

19.12.2019 10.14
Uutinen

Syksyn 2019 aikana Arvostaville aamukahveille osallistui yhteensä 15 eri työyhteisöä ja lähes sata henkilöä. Kymmenen työyhteisöä osallistui kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen seuraamalla webinaareja ja vastaamalla kotitehtäviin. Näille kymmenelle työyhteisölle toimitetaan tammikuussa webinaarisarjan alussa luvattu palkinto. Arvostavat aamukahvit -webinaarisarja on nyt pysyvästi katsottavissa.

Ensimmäisen jakson teemana oli asenteet

Arvostavat aamukahvit -webinaarisarjan ensimmäisessä jaksossa keskusteltiin asenteista ja kotitehtävässä kysyttiin muun muassa, mitä ajatuksia keskustelu herätti, millaisia havaintoja mikroagressiivisesta käyttäytymisestä mahdollisesti oli ja miten tällaista toimintaa voisi ehkäistä. Lisäksi pyydettiin kokoamaan keinoja, joilla työyhteisötiimi voisi itse tulevaisuudessa edistää toisia kunnioittavaa kohtaamista.

Tiimien vastauksista kävi hyvin ilmi se, että on tarpeellista keskustella asiasta ja tuoda esille erilaisia näkökulmia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Monissa vastauksissa huomattiin, että omat tahattomat tai hyvää tarkoittavat kommentit voivat tuntua toisesta henkilöstä päinvastaiselta.

Ratkaisuina nähtiin oman toiminnan reflektointi ja toisinaan kriittinenkin pohdiskelu, miksi kokee tarpeelliseksi kommentoida jotain asiaa. Päällimmäiseksi monessa vastauksessa jäi ajatus siitä, että on tarpeen tunnistaa omat ennakkoluulot ja pyrkiä niistä huolimatta kohtaamaan ensisijaisesti ihminen yksilönä.

Toisessa webinaarissa pohdittiin turvallisuuden tunnetta

Toisessa jaksossa teemana oli turvallisuuden tunne ja koettu turvallisuus. Aihetta käsiteltiin kotitehtävässä esimerkiksi kysymyksillä: millaisia ajatuksia keskustelu turvallisuuden kokemuksesta herätti, millaisiin turvallisuuden tunnettanne heikentäneisiin ennakkoluuloihin tai olettamuksiin olette törmänneet ja millaiset asiat tai toimintatavat omassa työssänne voisivat parantaa turvallisuuden tunnetta.

Jakso herätti vastaajissa ajatuksia siitä, miten eri tavoin turvallisuus määritellään ja kuinka henkilökohtainen kokemus turvallisuudesta tai turvattomuudesta on. Moni asiakastyötä tekevä tunnisti ajankäytön ja turvallisuuden tunteen kokemuksen yhteyden, mutta koki sen haastavaksi toteuttaa nykyisessä tehokkuusajattelua korostavassa toimintamallissa. Turvallisuuden lisäämisen kannalta tärkeimmäksi koettiin arvostava kohtaaminen, kysyminen ja avoin kommunikaatio.

Viimeinen webinaari käsitteli osallisuutta

Viimeisessä webinaarissa käsiteltiin osallisuutta. Joukkueet pohtivat omissa ryhmissään muun muassa sitä, olivatko he joskus itse tunteneet jääneensä ulkopuoliseksi itseään koskevassa asiassa. Lisäksi kysymyksinä pohdittiin, miten työyhteisössä tai asiakaskohtaamisissa voitaisiin varmistaa aito kuuleminen ja kohtaaminen, ja kuinka voisi parantaa osallisuuden kokemuksien syntymistä sekä työyhteisön sisällä että asiakastyössä.

Osa vastaajista koki, että asiaa käsiteltiin webinaarin alustuksessa liian kielteisesti ja vastakkain asetellen. Toisaalta tunnistettiin myös se, että usein osallisuus kuitataan kuulemistilaisuudella tai näennäisellä osallistamisella. Tiimien jäsenillä oli omakohtaisia kokemuksia ulkopuolelle jäämisestä esimerkiksi iän, sukupuolen tai sosiaalisen aseman takia. Kokemuksia ohittamisesta tai ohi puhumisesta oli myös useilla.

Ratkaisuna joukkueet näkivät avoimen kohtaamisen sekä halun kuulla eri näkökulmia ja ottaa eri toimijat mukaan.

Kaikki webinaarit on julkaistu tallenteina

Arvostavien aamukahvien kaikki jaksot ovat nyt katsottavissa pysyvästi kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Kotitehtäviä ei enää vastaanoteta.

Palkinnon saavat työyhteisötiimit: Aamuajattelijat, Karjalaiset, Ksakki ry:n naiset, Rollon kahavinryystäjät, Rollottelijat, Savonian sempparit, Team Pauhapuhto, Team Timot & Co., Tuetun asumisen tiimi ja Hämeen ELY-Hämeen TE.

Arvostavat aamukahvit – työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä -webinaarisarjan järjestivät Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön kanssa.

Lue lisää:

Arvostavat aamukahvit -webinaarit