Asioimistulkkauksen kehittämiseksi on laadittava yhteiset laatukriteerit

22.9.2020 7.56
Uutinen

Uudessa selvityksessä esitetään, että ministeriöiden täytyy luoda yhdessä tulkkausalan toimijoiden kanssa kansallinen ohjeistus tai suositus laadukkaasta asioimistulkkauksesta. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti kotoutumiseen liittyvää asioimistulkkausta.

Tällä hetkellä erilaiset käytännöt tulkkauksen hankinnassa ja käytössä vaihtelevat. Tämä voi asettaa maahanmuuttaneet eriarvoisiin asemiin. Yhteiset laatukriteerit yhdenmukaistaisivat asioimistulkkausta ja helpottaisivat kilpailutuksia.

Asioimistulkkauksen laadun määrittäminen liittyy oleellisesti myös kilpailutusten järjestämiseen ja moni selvityksessä tunnistettu haaste liittyy kilpailutukseen. Tällä hetkellä kilpailutuksessa painotetaan usein hintaa laadun sijaan. Laatukriteerejä ei usein onnistuta määrittelemään, eikä toteutuksesta ja laadusta kerätä tietoa. Selvityksessä tarkastellut tilaaja-asiakkaat (kunnat ja TE-toimistot) arvioivat tulkkauksen laadun kuitenkin pääasiassa hyväksi. Tulkkauksen laadusta ei juuri saada palautetta, mikä on haaste laadun varmistamiselle ja kehittämiselle. 

Tulkkien osaamiseen on panostettava

Yhteiset toimintatavat voisivat selvityksen mukaan vahvistaa asioimistulkkauksen ammatillisuutta. Selvityksen mukaan asioimistulkit eivät koe, että heidän työtään arvostetaan riittävästi. Asioimistulkkaus kuitenkin tekee viranomaispalveluiden saavuttamisen mahdolliseksi. Tulkin ammattia ei ole säädetty laissa tai suojattu, eikä tulkin asemaa ole määritelty osaksi palveluja.

Tulkkien saatavuuden haasteet näkyvät pääasiassa vain harvinaisemmissa kielissä. Yleisin ongelma on se, että asioimistulkeilla ei välttämättä ole tutkintotodistusta. Asioimistulkkauskoulutus on vaativaa ja kallista järjestää ja tutkintokoulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin aloituspaikkoja. Rahoituksen lisääminen voisi kannustaa koulutuksen järjestäjiä vahvemmin koulutuksien järjestämiseen.

Asioimistulkkauksen tarve kasvaa jatkuvasti. Tämän vuoksi selvitys nostaa esiin, että on tärkeää käydä yhdessä keskustelua siitä, miten tulkkauksen laatua ja tulkkien ammattiasemaa voitaisiin parantaa. Tämä edellyttää yhteistä näkemystä laadukkaasta tulkkauksesta ja sitä tekevien henkilöiden ammattiasemasta. 

Selvityksen ovat työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteuttaneet Owal Group Oy ja Simo Määttä Helsingin yliopistosta. Selvityksessä esitetään yhteensä yhdeksän suositusta siitä, miten asioimistulkkausta voidaan kehittää eteenpäin. Asioimistulkkauksen nykytilaa kuvataan lainsäädännön, korvaus- ja hankintamenettelyiden, koulutuksen ja eri asioimistulkkaukseen liittyvien tahojen kokemusten kautta.

Lisätietoja:

Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta

Varpu Taarna, Erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]

Risto Karinen, Johtaja, Owal Group, [email protected]