Järjestöverkoston tulevaisuustyöpajassa pohdittiin tulevaisuusvisioita

7.6.2021 14.29
Uutinen

Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto järjesti maanantaina 7.6. tulevaisuustyöpajan yhdessä Sitran kanssa. Työpajassa käsiteltiin televaisuuden megatrendejä pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvän järjestötoiminnan näkökulmasta.

Valtakunnallisen järjestötoiminnan verkoston tavoitteena on vahvistaa ja tehdä näkyväksi järjestöjen ja vapaaehtoisten työtä ja roolia vastaanottotoiminnassa ja kotoutumisessa.  Verkosto on avoin kaikille valtakunnallisille järjestöille, jotka ovat kiinnostuneita kotoutumisen edistämisestä. Verkostotyön tavoitteena on vahvistaa kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä, ja myös kotouttamisen osaamiskeskus on mukana verkoston toiminnassa. 

Tulevaisuustyöpajan aluksi Sitran Sanna Rekola esitteli osallistujille Sitran määrittelemät megatrendit. Megatrendit ovat Sitran mukaan kehityskulkuja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Yksi megatrendeistä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, minkä näkökulmasta muita trendejä tulisi tarkastella. Neljä muuta Sitran trendiä ovat: väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, verkostomainen valta voimistuu, talous hakee suuntaa ja teknologia sulautuu kaikkeen. Megatrendejä tulisi Rekolan mukaan tarkastella suhteessa toisiinsa, sillä niiden suhteet ja jännitteet ovat erityisen tärkeitä. 

Megatrendit liittyvät keskeisesti muuttoliikkeeseen ja kotoutumiseen, joten teemat ovat ajankohtaisia järjestöverkoston osallistujille. Yhteisen alustuksen jälkeen työpajassa työstettiin visiolauseita, eli tulevaisuuteen liittyviä toiveita ja tavoitteita. Visiolauseiden pohjalta hahmoteltiin askeleita, jotka edesauttavat visioiden toteutumista. Pienryhmien visiolauseita yhdistivät esimerkiksi yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteistyö. Vastakkainasettelun vähentäminen, joustava päätöksentekojärjestelmä, ymmärryksen lisääminen ja antirasistinen toiminta puolestaan nousivat keskeisiksi keinoiksi visioiden tavoittelussa. 

Työpajan seuraavassa vaiheessa osallistujat pohtivat, miten järjestöt ja verkostot voisivat edistää toivottujen tulevaisuuksien kotoutumista. Järjestöjen vahvuuksiksi tunnistettiin esimerkiksi ketterä toiminta, dialogin luominen ja moniäänisyys. Järjestöt ja verkostot tuovat yhteen ihmisiä ja ideoita yli sektori- ja toimialarajojen. Verkostoissa on paljon kokemusta, tietoa ja taitoa, joka tunnistettiin keskeiseksi tulevaisuustyössä.  

Lue lisää:
Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto  
Sitran megatrendit 
Sitran Tulevaisuustaajuus -työpajamenetelmä