Ennen vuotta 2018 ilmestyneet julkaisut

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -raportissa on tarkasteltu monipuolisilla ja edustavilla rekisteriaineistoilla työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta sellaisilla maahanmuuttajilla, joille on tehty TE-toimistossa kotouttamissuunnitelma vuonna 2003 ja 2008.

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus

Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen jälkeen

Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen jälkeen vastaa siihen, miten maakuntauudistuksen yhteydessä olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden lasten tuen ja asumisen hallinnointi. Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, että perheryhmäkotien ja muiden asumisyksiköiden perustamisesta sopiminen ja valvonta olisivat toimivia, ja että niistä vastaisi se viranomainen, jonka toimivaltaan asia pääasiassa kuuluu.

Esiselvitys alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen jälkeen

Vähemmistöjen väliset suhteet: Tutkimustuloksia ja toimintaehdotuksia

Raportti on systemaattinen katsaus etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen välisiä suhteita koskevaan tutkimukseen. Raportissa korostetaan, että ryhmien välisiä konflikteja ei tule ymmärtää pelkästään etnisyydestä tai uskonnosta johtuvina, vaan ryhmien välisten suhteiden muotoutumiseen vaikuttaa useat sosiaalisiin identiteetteihin kiinnittyvät tekijät. Lisäksi etnisyyden ja uskonnollisuuden kytkökset saattavat muuttua ajan myötä ja niihin vaikuttavat myös maahanmuuttajayhteisöjen ylirajaiset kontaktit. Raportissa käsitellään mm. yhteisen jaetun identiteetin, kulttuurisen etäisyyden, sosiaalisen hierarkian, välittömän ja välillisen kontaktin ja koetun tasa-arvon merkitystä ryhmien välisten suhteiden muotoutumiseen ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Vähemmistöjen väliset suhteet: Tutkimustuloksia ja toimintaehdotuksia

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta

Viime vuosien suuret konfliktit luovat uudenlaista muuttopainetta Eurooppaan. Tämä heijastuu myös Suomeen. Pääasialliset muuttosyyt Suomeen olivat pitkään perheside, työ ja opiskelu. Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 2015, kun turvapaikanhakijoiden määrän kasvoi noin 3 000 hakijan vuositasosta yli 32 000 hakijaan. Muutoksen vuoksi myös kotouttamispolitiikkaa, kotoutumista säätelevää lainsäädäntöä ja toimeenpanokäytäntöjä sekä resurssikohdennuksia ja viranomaisprosesseja on arvioitu uudelleen. Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019 (VALKO II)  sisältää hallituskauden kotouttamisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja julkisen talouden suunnitelmassa 2017–2020 määritellyt kotoutumisen edistämisen resurssit, mukaan lukien EU-rahoitus.

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta

Vantaan Kotouttamisen tsemppari -hankkeen arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Vantaan kaupunki käynnistivät yhteistyössä Kotouttamisen tsemppari -hankkeen, joka toimii Vantaalla 1.4.2015–31.12.2016. Hankkeessa on kokeiltu toimintamallia, jossa Uudenmaan TE-toimiston ja Vantaan kaupungin virkamiehet jalkautuvat järjestöön ja tarjoavat Vantaan Hakunila-Länsimäen alueella asuville maahanmuuttajille matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea kotoutumisessa ja työnhaussa.

Vantaan Kotouttamisen tsemppari -hankkeen arviointi

Poikkeustilan sukupolvet – Irakilaispakolaisuus Suomessa

Tutkimusraportti on laatuaan ensimmäinen laaja katsaus Suomeen suuntautuvaan irakilaispakolaisuuteen ja sen lähihistoriaan. Raportti perustuu runsaan kymmenen vuoden aikana irakilaisten parissa kerättyyn etnografiseen havainnointi- ja haastatteluaineistoon eri puolilla Suomea, Länsi-Eurooppaa ja Irakia.

Poikkeustilan sukupolvet – Irakilaispakolaisuus Suomessa

Katsaus somalialaisten, irakilaisten ja afganistanilaisten maan sisäiseen muuttoliikkeeseen Suomessa 2000-luvulla

Suomen pakolaistaustainen väestö jakaantuu maantieteellisesti hyvin epätasaisesti. Vaikka hallituksen tavoitteena on pakolaisten hajasijoittaminen ympäri Suomea, suuntautuu suuri osa ajan kuluessa kuitenkin pääkaupunkiseudulle, osa myös Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Uudisasuntorakentamisen tueksi tarvitaan tietoa siitä, kuinka suuri osa pakolaistaustaisista lopulta muuttaa pääkaupunkiseudulle ja muihin keskuksiin

Katsaus somalialaisten, irakilaisten ja afganistanilaisten maan sisäiseen muuttoliikkeeseen Suomessa 2000-luvulla

TEMWISIT-projektin loppuraportti

TEMWISIT-projekti alkoi epävirallisesti tammikuussa 2014, kun Aalto yliopiston vieraileva tutkija tutustui maahanmuuttajien palvelupolkuihin. TEMWISIT-projekti käynnistyi huhtikuussa 2015. Projektin tavoitteena oli yksinkertaistaa ja edistää maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelupolkua kokoamalla yhteen viranomaiset, jotka vastaavat palvelupolun eri vaiheista. Ajatuksena oli, että  käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää luomalla verkkopalvelu, joka helpottaisi maahanmuuttajan alkuvaiheen palvelupolkua riippumatta siitä, mistä hän oli kotoisin tai miksi hän oli tullut Suomeen. Toinen tavoite oli tehdä maahanmuuttajan alkuvaiheen palvelupolku eri muodoissaan helpommin ymmärrettäväksi yksittäiselle viranomaiselle.

TEMWISIT-loppuraportti (vain englanniksi)

Somalit Euroopassa – Pääkaupunkiseutu eurooppalaisten kaupunkien vertailussa

Somalit Euroopassa -selvitys on osa Open Society Foundationsin laajempaa tutkimushanketta somalien asemasta ja elinoloista Euroopan eri kaupungeissa. Arjen kokemuksia tarkasteleva selvitys nostaa esiin somalien kohtaaman syrjinnän ja identiteettikysymykset. Tutkimus osoittaa syrjinnän sekä vähentävän luottamusta eri väestöryhmien välillä että estävän kotoutumista. Selvityksessä korostetaan koulutukseen liittyviä näkökulmia tärkeinä tekijöinä somalien yhdenvertaisuuden ja kotoutumisen edistämisessä.

Open Society Foundations: Somalit Euroopassa – Pääkaupunkiseutu eurooppalaisten kaupunkien vertailussa

Alkukartoituksen avuksi

Julkaisun tavoitteena on tuoda esitelle maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvän lakisääteisen alkukartoitusmenettelyn erilaisia menetelmiä. Näitä menetelmiä ja alkukartoitustapoja on kehitetty ESR-rahoitteisen ALPO-tukirakenteen piirissä toimivissa projekteissa. Kirja on suunnattu kaikille kotouttamistoimintaan osallistuville tahoille, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kunnan viranomaisille. Myös kotoutumis- ja kielikoulutusta järjestäville oppilaitoksille siitä on hyötyä.

Alkukartoituksen avuksi

Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka – kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

Julkaisussa esitellään esimerkkien kautta miten maahanmuuttajien osaamista voidaan hyödyntää innovaatiotoiminnassa erilaisin osallistavin käytännöin kuten yrittäjäyhteisöjen, kiihdyttämötoiminnan sekä erilaisten yrittäjäverkostojen ja -organisaatioiden kautta. Maahanmuuttajat ovat jo merkittävässä roolissa suomalaisessa innovaatiotoiminnassa. Useille maahanmuuttajille se on väylä työllistymiseen sekä mahdollisuus kokea osallisuutta. Maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia tarkastellaan julkaisussa innovaatiotoiminnan voimavarana, joka tuottaa hyvinvointia sekä lisää kilpailukykyä.

Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka – kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

Kiintiöpakolaisten vastaanotto – kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä

Opas tarjoaa tietoa ja kokemuksia haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten vastaanoton järjestämiseen kunnassa. Oppaassa esitellään HAAPA-hankkeen rahoittamissa alahankkeissa kokeiltuja, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville kiintiöpakolaisille kehitettyjä ryhmätoiminnan muotoja, olemassa olevia tukimateriaaleja sekä tapoja luoda ja mallintaa vastaanottotyötä erityisesti vastaanoton alkuvaiheessa.

Kiintiöpakolaisten vastaanotto – Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä

Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toteuttama tutkimus osoittaa TE-toimistoissa tehdyillä kotouttamissuunnitelmilla olevan merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajien lasten opintomenestykseen sekä koulutusvalintoihin. Tulosten mukaan maahanmuuttajien lapset, joiden vanhemmille oli tehty kotoutumissuunnitelma, menestyvät opinnoissaan paremmin, ovat useammin kirjoittaneet ylioppilaaksi ja opiskelevat todennäköisemmin ammattikorkeakoulussa kuin lapset, joiden vanhemmille ei ollut tehty kotoutumissuunnitelmaa.

Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä – esimerkkejä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä kotouttamisessa

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä kokoaa yhteen kokemuksia viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöstä kotouttamisessa. Julkaisu käsittelee erityisesti Osallisena Suomessa -hankkeen tuloksia, mutta myös laajemmin kotouttamistyötä. Yhteistyömuotoja tarkastellaan konkreettisin esimerkein viiden eri roolin kautta: järjestöjen omien tavoitteiden mukainen toiminta, toisiaan täydentävä yhteistyö, palvelutuotanto, järjestöt asiantuntijaroolissa (viranomaistyön kriittisenä äänenä) ja järjestöjen edunvalvontarooli. Kerrotuista kokemuksista välittyy laaja ja monimuotoinen yhteistyö.

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut – Systemaattinen tutkimuskatsaus

Tutkimuskatsauksesa tarkastellaan minkälaiset palvelut ja toiminnot tutkitusti vahvistavat ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia. Katsaus sisältää uusinta tutkimustietoa palveluiden kehittämiseen sekä mielenterveyden että laajemmin kotouttamisen parissa työskenteleville.

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut

Maahanmuuttajien työllistyminen – taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut

Julkaisussa selvitetään Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille sekä työvoimapalveluihin. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa maahanmuuttajien työllisyydestä ja työvoimapalveluiden toimivuudesta.

Maahanmuuttajien työllistyminen – taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan

Julkaisun tavoitteena on muistuttaa maahanmuuttajille kohdistettujen neuvontapaleluiden merkityksestä muiden julkisten palveluiden rinnalla kotoutumislain vaatimusten mukaisesti. Julkaisussa esitellään erilaisia esimerkkejä maahanmuuttajien neuvonnan toteuttamisesta. Esiteltyjä neuvontamalleja on tuotettu ESR-rahoitteisen ALPO-tukirakenteen piirissä toimivissa projekteissa. Julkaisun toivotaan auttavan niitä tahoja ja paikkakuntia, joissa parhaillaan laaditaan kotouttamisohjelmia ja pohditaan neuvontapalveluiden järjestämistä tai niiden kehittämistä.

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan

Osallisena Suomessa - kokeiluhankkeiden satoa

Kokeiluhankkeiden satoa -julkaisussa kuvataan Osallisena Suomessa -kokeiluhankkeiden kehittämistyötä ja tuloksia sekä esitetään johtopäätöksiä kokeiluhankkeiden kokemusten pohjalta. Julkaisu sisältää kokeiluhankkeiden omia artikkeleita kehittämistyöstä.

Osallisena Suomessa - Kokeiluhankkeiden satoa

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi – maahanmuuttajajärjestöt palveluiden tuottajina

Maahanmuuttajien järjestötoiminta on laajaa ja monipuolista. Se on myös keskeinen maahanmuuttajien kotouttamisen voimavara. Selvitys kartoittaa järjestöjen palvelutoiminnan kohderyhmiä, toimialoja ja rahoitusmuotoja.

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi – maahanmuuttajajärjestöt palveluiden tuottajina

Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille – Ammattilaisten ja vanhempien kokemuksia

Selvitys kartoittaa neuvolatoiminnan, varhaiskasvatuksen ja koulun työmenetelmien toimivuutta ja niiden kehittämistarpeita monikulttuurisessa ympäristössä. Haastateltavina selvityksessä on sekä ammattilaisia että maahanmuuttajataustaisia vanhempia. Selvitys koostaa hyväksi havaittuja konkreettisia käytäntöjä ja tarjoaa tietoa ennaltaehkäisevien työmuotojen kehittämiseen sekä luottamuksellisen ja toimivan vuorovaikutuksen rakentamiseen.

Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille – Ammattilaisten ja vanhempien kokemuksia