Alkukartoitus

Kotoutumislain mukaisella alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tarve.

Alkukartoituksen aikana selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Tavoitteena on ohjata maahanmuuttaja joustavasti ja tarvelähtöisesti sellaisiin palveluihin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät hänen pääsyään suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.

Alkukartoituksen aikana pohditaan kaksikielisillä alueilla myös maahanmuuttajan kotoutumiskieltä ja sitä, sujuisiko osalliseksi pääsy lähiyhteiskuntaan nopeammin ruotsin kielellä.

Tehokkaasta alkuvaiheen kotouttamisesta hyötyvät kaikki

Maahanmuuttaja ja vastaanottava yhteiskunta hyötyvät tehokkaasta alkuvaiheen kotouttamisesta. Esimerkiksi motivaatio kielen oppimiseen ja muuhun opiskeluun on tutkimustiedon mukaan suurinta maahantulon alkuvaiheessa. Myös halu työllistyä ja löytää nopeasti oma paikka yhteiskunnan jäsenenä on vahva. Pitkittynyt odotus ja väärin kohdennetut toimenpiteet passivoivat.

Nopealla tilanteen kartoittamisella ja tarvetta vastaaviin palveluihin ohjaamisella voidaan vähentää kotoutumisen edistämisen kokonaiskustannuksia. Oikea-aikaisten toimien avulla saadaan lyhennettyä maahanmuuttajan erityispalvelujen tarvetta. Kotoutumisen ja työelämään siirtymisen nopeutuminen tuo säästöjä toimeentulotukimenoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin. Samalla voidaan ehkäistä syrjäytymiskierteen syntymistä.

Alkukartoituksen tarkoituksena on tehostaa kotoutumista. Se on perustiedon sekä tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan ohella tehokas väline sujuvan kotoutumisprosessin käynnistämisessä.

Alkukartoitus pohjana jatkotoimille

Alkukartoitus ja siihen liittyvä kielitaidon lähtötason arviointi antavat hyvän pohjan kotoutumissuunnitelman tekemiselle ja kotoutumiskoulutukseen hakeutumiselle. Onnistuneen alkukartoituksen avulla maahanmuuttaja voidaan ohjata nopeasti sopiviin opetusryhmiin. Alkukartoitus toimii valintakriteerinä ennen koulutusta ja tasomittarina koulutuksen alkaessa.

Lisätietoa:

Ase­tus ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen liit­ty­väs­tä al­ku­kar­toi­tuk­ses­ta