Alkukartoitus ja kotoutumiskoulutus

Alkukartoitus

Kaikille aikuisille – sekä kiintiöpakolaisille että vastaanottokeskuksista tulleille – tehdään niin sanottu alkukartoitus. Siinä selvitetään tulijan osaaminen, valmiudet työhön ja opiskeluun sekä muut tarvittavat toimenpiteet. Alkukartoitus tehdään joko kunnassa tai TE-toimistossa. Periaatteena on, että työikäisille ja työmarkkinoille suuntautuville kartoitus tehdään TE-toimistossa ja muille kunnassa.

Koska kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvilla henkilöillä tuskin on suomen tai ruotsin kielen taitoa ja vain harvoin välitön mahdollisuus työllistyä, alkukartoitusta seuraava toimenpide on henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman laatiminen. Kotoutumissuunnitelman tekee joko kunta tai TE-toimisto.

Se, kuuluuko asiakkaan kotoutumissuunnitelman laatiminen kunnan vai TE-toimiston tehtäviin, määräytyy samalla perusteella kuin alkukartoituksen laatijataho. Kotoutumissuunnitelmassa määritellään ne toimenpiteet, joilla kotoutujan katsotaan pääsevän elämässään eteenpäin: työhön, koulutukseen tai muuten sopivaan vaiheeseen kulloinenkin elämäntilanne huomioiden.

Aktiivisen kotoutumisen kausi on Suomessa määritelty kolmeksi vuodeksi. Sen ajan asiakkaalle maksetaan työttömyysetuutta tai työttömyystukea, ellei hän esimerkiksi työllisty sitä ennen. Valtio korvaa toimeentulotukikulut kunnalle täysimääräisinä kolmen vuoden ajalta.

Kotoutumiskoulutus

Aikuisten koulutuksesta sovitaan paikallisen TE-toimiston kanssa, joka vastaa alueella kotoutumiskoulutuksesta. Yleensä kotoutumistoimenpiteiden piirissä oleville järjestetään kotoutumiskoulutusta työvoimapoliittisena koulutuksena.

Kotoutumiskoulutuksen laajuus ja sisältö vaihtelevat lähtötason arvioinnissa selvitettyjen opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutukseen osallistuvan aikuisen maahanmuuttajan opintopolku voi laajuudeltaan olla enintään 60 opintoviikkoa. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan noin 35 tunnin työpanosta.

Kielenopetuksen lisäksi järjestetään muuta opetusta, joka edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia sekä työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä. Koulutusta voi joutua odottamaan parista viikosta muutamaan kuukauteen paikkakunnan tilanteen mukaan. Koulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista, ammatinvalinnanohjausta ja uraohjausta.

Osa aikuisista tulijoista voi olla luku- ja kirjoitustaidottomia. Myös heille voidaan järjestää opetusta työvoimapoliittisena kotoutumiskoulutuksena.

Kotiäideillä, vanhuksilla ja pitkäaikaissairailla, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, tulisi myös olla mahdollisuus osallistua arjen selviytymistä tukeviin suomen kielen opetusryhmiin tai muihin kotoutumista edistäviin toimintoihin.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä luku- ja kirjoitustaidottomien koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin voi tutustua Opetushallituksen sivuilla.

Lisätietoa:

Maahanmuuttajien koulutus (oph.fi)