Alkukartoitus

Alkukartoituksen järjestämisen kustannusten korvaaminen koskee kaikkia maahanmuuttajia.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta alkukartoituksen kustannuksista. Korvaus on 700 euroa jokaisesta kartoitukseen osallistuneesta. Se voidaan maksaa saman henkilön osalta vain kerran. Korvaukseen sisältyvät mahdolliset tulkkauskulut.

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu sekä tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä. Korvausten maksaminen edellyttää, että kunta on järjestänyt ainakin suomen tai ruotsin kielen osaamisen tasoa kartoittavan alkuhaastattelun. (Asetus alkukartoituksesta 1 § 2 mom.)

Alkukartoitus on maahanmuuttajalle tarjottava toimenpidekokonaisuus, jonka avulla arvioidaan alustavasti hänen työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiutensa sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet.

Alkukartoitus käynnistetään työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimesta maahanmuuttajalle, joka on työtön työnhakija ja kunnan toimesta toimeentulotukea saavalle maahanmuuttajalle. Alkukartoitusta voivat pyytää myös muut maahanmuuttajat, jolloin kartoitus tehdään, mikäli maahanmuuttajan arvioidaan sitä tarvitsevan.

Lisätietoa:

Ko­tou­tu­mis­la­ki 2 luku 9 § ja 10 § (finlex.fi)

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen liit­ty­väs­tä al­ku­kar­toi­tuk­ses­ta (finlex.fi)

Al­ku­kar­toi­tus