Punaisen Ristin selvitys kartoittaa turvapaikanhakijoiden osaamista

16.5.2019 11.06
Uutinen

Suomen Punaisen Ristin (SPR) teettämän selvityksen mukaan turvapaikanhakijoilla on monipuolista koulutusta ja osaamista, mutta työmarkkinoille pääseminen koetaan vaikeaksi. Selvityksessä analysoiduissa 2 003 osaamiskartoituksessa selvitettiin turvapaikanhakijan koulutus, kielitaito, aikaisempi työkokemus ja kouluttautumis- sekä työllistymistoiveet.

Osaamiskartoitukset tehtiin vuosina 2016–2018 täysi-ikäisille turvapaikanhakijoille SPR:n ylläpitämissä 43 vastaanottokeskuksessa. Kartoituksiin vastanneista turvapaikanhakijoista 86 % oli miehiä. Yleisimmät lähtömaat olivat Irak, Afganistan ja Somalia. 

Vastauksissa korostui toive työllistymisestä ja huoli työmarkkina-asemasta

Osaamiskartoituksiin vastanneista 56 % oli käynyt vähintään kuusi vuotta perus- ja keskiasteen koulua. Korkeakoulua oli käynyt 25 % vastaajista ja heistä 56 % oli suorittanut tutkinnon. Koulua ei ollut käynyt lainkaan 14 % miehistä ja 22 % naisista. 

Miehillä oli eniten työkokemusta rakennus- ja myyntitöistä sekä konepaja-, asennus- ja korjaustöistä. Miehiä kiinnostivat tulevaisuudessa eniten tekniikan alat. Naisten työkokemus painottui palvelu- ja vaatetusaloille sekä kotitöihin. Tulevaisuuden alaansa pohtineista naisista monia kiinnostivat terveys- ja hyvinvointialojen ammatit. 

Vastauksissa korostui mielekkään toiminnan tarve ja oletus heikosta työmarkkina-asemasta. Moni vastanneista toivoi työllistyvänsä mille tahansa alalle. 

Osaamiskartoitusten tekemistä jatketaan

SPR:n osaamiskartoitusten tavoitteena on ollut edistää turvapaikanhakijan kotoutumista, osallistumismahdollisuuksia ja pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Vastaanottovaiheessa laadittu osaamiskartoitus myös tukee oleskeluluvan saaneen kotoutumissuunnitelman laatimista. Maahanmuuttovirasto tulee jatkossa toteuttamaan osaamiskartoituksia kaikissa Suomen vastaanottokeskuksissa.

SPR:n teettämän Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana -selvityksen toteutti Itä-Suomen yliopisto. Selvitys on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ALL-YOUTH-tutkimushanketta. 

Lisätietoa:

Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana -selvitys
Punaisen Ristin uutinen 10.5.2019: Punainen Risti kartoitti yli 2 000 turvapaikanhakijan osaamisen - Suomen työmarkkinoille vaikea päästä osaamisesta huolimatta