Tutkimuskatsaus: Ulkomaalaistaustainen väestö on huomioitava terveyden edistämistoimissa

7.8.2017 13.15
Uutinen

Ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu tuo uusia haasteita väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle, todetaan lääketieteellisen aikakauskirja Duodecimin tuoreessa katsausartikkelissa. Tutkimusten mukaan Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön elintapoihin, terveyteen, toimintakykyyn, mielenterveyteen, infektiotauteihin, lisääntymisterveyteen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin liittyy erityiskysymyksiä, jotka heijastuvat esimerkiksi erilaisina palvelutarpeina.

On kuitenkin keskeistä huomioida, että ulkomaalaistaustaiset eivät ole yhtenäinen väestöryhmä, ja monet ulkomaalaistaustaan liittyvät erityiskysymykset koskettavat eri ryhmiä eri tavoin. Ulkomaalaistaustaisuus on erilaista riippuen esimerkiksi maahanmuuttoiästä ja Suomessa asutun ajan pituudesta.

Ulkomaalaistaustaisten, Suomen koko väestön ja ulkomaalaistaustaisten ryhmien sairastavuudessa ja riskitekijöissä on löydetty tutkimuksissa selkeitä eroja. Esimerkiksi somalialais- ja kurditaustaisten on havaittu täyttävän diabeteksen kriteerit useammin ja toisaalta kärsivän korkeasta verenpaineesta harvemmin kuin Suomen koko väestö keskimäärin.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden on myös havaittu käyttävän terveyspalveluja harvemmin kuin koko väestön. Esimerkiksi somalialaistaustaisten naisten vähäinen osallistuminen rintasyövän ja kohdunkaulasyövän seulontaan vaatii tutkijoiden mukaan selvitystä osallistumisen esteistä sekä toimia osallistumisaktiivisuuden parantamiseksi.

Erot tulisi ottaa entistä paremmin huomioon kaikessa terveyden edistämisessä, kuten terveystarkastuksissa ja palvelujen suunnittelussa, artikkelissa todetaan. Erojen huomioiminen edellyttää palvelujen ja ammattihenkilöstön osaamisen kehittämistä, maahanmuuttajien riittävää tiedon saantia terveydentilastaan, terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja palveluista, yhteisölähtöisiä terveyden edistämistoimia, sekä terveyden edistämisen huomioimista kotouttamistoimissa.

Lue lisää:

Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön terveyden edistämiseen liittyy erityiskysymyksiä (duodecimlehti.fi)

Ajankohtaista