Tutkintojen tunnustaminen: Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta täydentävät digitaalisia palveluita

22.10.2018 10.50
Uutinen

Tänään julkaistussa selvityksessä Korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen liittyvä sähköinen tiedottaminen arvioidaan, kuinka ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen tunnustamista ja täydentämistä koskeva tiedottaminen ja ohjaus toimivat digitaalisten kanavien kautta, ja mitä kehitettävää nykyisessä järjestelmässä on. Selvityksen kohteena oli digitaaliset palvelut, mutta tuloksissa nousee kuitenkin esiin vahvasti myös henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve.

Selvitykseen vastanneet ovat tyytyväisiä Opetushallituksen (OPH) ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkopalveluiden tarjoamaan sisältöön. Kummatkin tahot tarjoavat myös henkilö­kohtaista neuvontaa. OPH on viime vuosina kehittänyt monikielistä viestintää, esimerkiksi esite tutkintojen tunnustamisesta on julkaistu 11 kielellä. Valviran verkkosivut on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ohjauspalveluiden työntekijöiden näkemykset sivustojen käytettävyydestä olivat myönteisempiä kuin maahanmuuttajien. Maahanmuuttajataustaiset palvelujen käyttäjät toivoivat selko- ja omakielistä tiedotusta.

Maahanmuuttajille tärkein tiedonhankintaväylä olivatkin epäviralliset verkostot. Seuraavaksi yleisin tietolähde oli kotouttamiskoulutus ja TE-toimisto. Sekä korkeasti koulutetut maahanmuuttajat että työntekijät painottivat sitä, että verkkopalvelut tarvitsevat rinnalleen henkilökohtaista ohjausta. Ohjaus tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa maahantulon jälkeen.

Yhtenäinen verkkopalvelu tutkintojen tunnustamisen ja laillistamisen tiedonväyläksi

Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtenäistä tutkintojen tunnustamiseen liitty­vää sivustoa, joka kokoaisi kaikki koulutusalat. Selvityksen mukaan parhailla kansainvälisillä sivustoilla ammattialakohtaisesta valikosta löytyy tietoa sekä kunkin ammatin tutkinnon tunnustamisesta, alan työllisyystilanteesta, ammattiliitoista ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista. ”Havainnolliset videot ja yksilötarinat tuovat sivuille elävyyttä. Sivustoista välittyy kannustava ja maahan muuttaneen osaamista arvostava lähestymistapa,” selvityksessä todetaan.

Selvityksessä esitetään, että korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille perustettaisiin kannustava selko- ja monikielinen palveluportaali, jossa tutkintojen tunnustaminen ja laillistaminen olisivat yksi keskeinen sisältö. Portaali palvelisi Suomeen muuttoa suunnittelevia ja täällä jo asuvia.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tilaama selvitys tehtiin maahanmuuttajille ja ohjauspalveluiden työntekijöille suunnatuilla kyselyillä, yksilöllisillä testauksilla ja syventävillä haastatteluilla.

Lisätietoja:

Julkaisu: Korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen liittyvä sähköinen tiedottaminen

Elina Ekholm, etunimi.sukunimi@ennora.fi, puh. 050 3766 053
Hannu-Pekka Huttunen, etunimi.sukunimi@funderatas.fi, 02 3619 1420
Kati Tuokkola, etunimi.sukunimi@gmail.com, puh. 050 563 7289

Erityisasiantuntija Helena Torkko, työ- ja elinkeinoministeriö, etunimi.sukunimi@tem.fi