Yksin saapuneiden alaikäisten asumisyksiköt

Hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen järjestäminen

Kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta voi myös halutessaan tehdä sopimuksen asumisyksikön ylläpidosta yksityisen palvelutuottajan kanssa. Asumisyksikön perustaminen alkaa aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sopimuksesta, joka perustuu alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden määrään ja siitä syntyvään tarpeeseen. 

Kunnalla, jonka alueelle asumisyksikkö perustetaan, tulee olla myös sopimus ELY-keskuksen kanssa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta sekä voimassa oleva kotouttamisohjelma. Sopimus mahdollistaa valtion korvausten maksamisen kunnalle.

Mikäli kunnalla ei ole sopimusta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta tai kotouttamisohjelmaa, se sopii niiden valmistelusta ja aikataulusta ELY-keskuksen kanssa. Kunta ja ELY-keskus sopivat myös lasten ja nuorten sijoittamisesta perustettuihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloista ja kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrästä ja henkilöstöstä säädetään lastensuojelulaissa (58―60 §).

Lisätietoa:

Lastensuojelulaki (finlex.fi)