Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Mieli-hanke kehittää ennaltaehkäisevän mielenterveystyön mallia maahanmuuttajille

Julkaisupäivä 16.6.2017 10.30 Blogit

Marja-Liisa HiironenMieli-hanke luo Pudasjärvelle uuden maahanmuuttajien psyykkistä terveyttä ylläpitävän, mielenterveyden ongelmia ehkäisevän ja oikea-aikaista hoitoon pääsyä edistävän toimintamallin. Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien tietoa psyykkisestä terveydestä ja mielenterveyspalveluista.

Hankkeessa kartoitetaan uusien, erityisesti vähemmän kieleen sidoksissa olevien hoitomuotojen toteuttamismahdollisuuksia, esimerkiksi musiikki- ja taideterapiaa. Maahanmuuttajille järjestetään mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ja vertaistukea: ryhmät Keskustellaan suomeksi, Mielen hyvinvointi ja Voimauttava valokuvaus aloittivat toimintansa kesäkuun alussa.

Mielenterveysasiat liitetään osaksi kunnan Suomistartti-koulutusta

Syksyllä käynnistetään maahanmuuttajille teematunnit ja tietoiskut, joiden sisältönä on kehon ja mielen hyvinvointi, maahanmuuton ja traumaattisten kokemusten vaikutus, mielenterveyden ongelmat ja niihin liittyvät oireet, selviytymiskeinot kriisitilanteissa, mielenterveyttä tukevat menetelmät, itseapu sekä mielenterveyspalvelut. Teematunneista ja tietoiskuista kerätyn kokemuksen ja palautteen avulla rakennetaan maahanmuuttajille mielenterveyttä käsittelevä koulutus. Tämä liitetään osaksi kunnan tarjoamaa, suomen kielen ja kulttuurin opetusta ja alkuvaiheen ohjausta yhdistävää, kaikille yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille tarkoitettua Suomistartti-koulutusta.

Mieli-hankkeen tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmää, rakentaa yhteistyöverkostoa ja tehdä monialaisen verkostotyön yhteistyömalli. Hanke tarjoaa täydennyskoulutusta ja perehdytystä maahanmuuttaja-asiakkaita työssään kohtaaville työntekijöille kehittämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, tehostamalla etsivää työtä sekä poistamalla hoitoon pääsyn esteitä. Koulutukseen sisältyy osioita mm. maahanmuuttaja-asiakkaan kohtaamisesta, kotoutumisen prosessista, pakolaisuudesta, trauman vaikutuksista, ilmenemisestä ja tunnistamisesta, kulttuurisensitiivisestä työtavasta, maahanmuuttajaperheiden ja vanhemmuuden tuesta, selkosuomenkielen ja tulkkien käytöstä ja uudenlaisista, erityisesti toiminnallisista menetelmistä mielenterveystyössä.

Maahanmuuttajatyössä tärkeää on yhteistyö ja vuoropuhelu

Pudasjärvellä maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä on kehitetty pitkään ja aktiivisesti. Keskeistä on ollut ja tulee olemaan jatkuva vuoropuhelu julkisen sektorin, yhdistysten, yritysten ja hanketoimijoiden kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Pudasjärven kokoluokkaansa merkittävästi suuremmassa kehittämistoiminnassa on ollut hyvä aloittaa uutena projektipäällikkönä. Innostus tarttuu, hyvä yhteistyö ja toisten auttaminen tuottaa uusia ideoita ja ratkaisumalleja.

Pudasjärvelle on jo vuonna 2008 perustettu vastaanottokeskus yksin alaikäisinä tulleille nuorille. Myöhemmin vastaanottokeskus on muutettu perheiden ja aikuisten yksiköksi, jossa on tällä hetkellä 110 paikkaa. Tukiasumisyksikkö on perustettu vuonna 2009. Perheryhmäkodit on perustettu vuosina 2010 ja 2016. Kotouttamista ja koulutusta on kehitetty vuosien varrella monin tavoin. Maahanmuuton hyödyt Pudasjärvellä näkyvät tällä hetkellä mm. lapsina neuvoloissa ja päivähoidossa, oppilaina kouluissa, ikärakenteen tervehtymisenä, väestöpohjan laajentumisena, asiakkaina yrityksissä, yrittäjinä ja työntekijöinä sekä veronmaksajina. Maahanmuutto tuo tällä hetkellä työtä Pudasjärvellä yli 50 henkilölle. Lisäksi maahanmuutto on tuonut kuntaan elinvoimaa, väriä, uusia ideoita ja ajatuksia.

Marja-Liisa Hiironen, projektipäällikkö, Mieli-hanke, etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

Mieli-hanke on vuosina 2017­−2018 toteutettava, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville suunnattu hanke, jossa luodaan Pudasjärvelle uusi maahanmuuttajien psyykkistä terveyttä ylläpitävä, mielenterveyden ongelmia ehkäisevä ja oikea-aikaista hoitoon pääsyä edistävä toimintamalli. Hankkeen rahoituksesta 75% saadaan Euroopan Unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta. 

Mieli-hanke: maahanmuuttajat maalaavat graffitia.

Mieli-hankkeessa kartoitetaan erityisesti luovien ja toiminnallisten menetelmien toimivuutta. Kuva: Marja-Liisa Hiironen

Marja-Liisa Hiirosen kuva: Anne Yrjänä

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita