Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Ammattilaiset kaipaavat koulutusta mielenterveyden tukemiseen ja kulttuurikysymyksiin

Maarit OjalaPakolaisten mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä kieli- ja kulttuurikysymysten huomioon ottaminen asiakastyössä koetaan tärkeimmiksi koulutusteemoiksi. Lisäksi myös osallisuuden edistäminen, kunnia-ajatteluun liittyvän väkivallan tunnistaminen, lasten ja nuorten kotoutumisen edistäminen sekä työllisyyden edistäminen nousivat esiin Kotona Suomessa -hankkeen toteuttamassa valtakunnallisessa kyselyssä, jossa selvitettiin maahan muuttaneita työssään kohtaavien ammattilaisten koulutustarpeita.


On hyvä, että ammattilaiset haluavat lisää tietoa mielenterveyskysymyksissä, sillä traumat ja henkinen huonovointisuus hidastavat kotoutumista, puhumattakaan niiden aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen PALOMA-koulutuksesta saa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen, kuten myös niin sanotun kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisystä. Aina ei tarvitse olla mielenterveyden ammattilainen voidakseen tukea asiakkaan henkistä hyvinvointia.

Kieli- ja kulttuurisensitiivinen kohtaaminen asiakastyössä herätti epävarmuutta

Avoimissa vastauksissa näkyi epävarmuutta siitä, miten kohdata asiakas kulttuurisensitiivisesti ja loukkaamatta. Vastaajat kokivat tarvitsevansa lisätietoa voidakseen tehdä työnsä paremmin. Tämän aihepiirin koulutusten järjestäminen on kuitenkin herättänyt jo pidemmän aikaa keskustelua siitä, vahvistavatko ne stereotyyppistä ajattelua eri taustaisista ihmisistä ja nähdäänkö maahanmuuttajataustainen henkilö ensisijaisesti kulttuurinsa edustajana yksilön sijaan.

Asiakastyössä haasteita voi lisätä erilainen viestintätapa sekä aika- ja perhekäsitys. Sen sijaan, että pyrkisimme oppimaan ulkoa kaikki maailman erilaiset tavat, olisi hyvä tunnistaa omaa ajattelua ohjaavat tottumukset ja käsitykset, ja tiedostaa se, että muut ihmiset voivat syystä tai toisesta ajatella tai toimia toisin kuin minä.

Osallisuus ja työllisyys liittyvät saumattomasti yhteen

Osallisuuden edistäminen nousi kolmanneksi tärkeimmäksi koulutusteemaksi ja heti sen perään nousi työllisyyden edistäminen. Ne liittyvätkin saumattomasti yhteen, sillä työ lisää toimijuutta ja sitä kautta osallisuutta omassa elämässä. Nämä puolestaan vahvistavat osallisuuden tunnetta, kokemusta siitä, että on osallinen omassa elämässä – on itsenäinen subjekti autettavan objektin sijaan.

Asiakkaan omaa toimijuutta tuleekin aina tukea. Lasten ja nuorten kotoutumista edistetään ottamalla heidät mukaan toimintaan lähiyhteisöissään, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja harrastuksissa. Osallisuus on kotoutumisen kulmakivi.

Valtakunnallinen kysely koulutusteemoista tavoitti eniten kuntatyöntekijöitä

Kotona Suomessa -hanke toteutti valtakunnallisen kyselyn koulutusteemoista jo toisen kerran. Myös viime vuoden kyselyssä koettiin samat koulutusteemat tärkeimmiksi. Kysely viitoittaa Kotona Suomessa
-hankkeen viimeisen toimintavuoden suunnittelua.

Hankkeen Hyvä Polku -hankeosion tehtävänä on kehittää kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Painotammekin ensi vuonna kieli- ja kulttuurisensitiivistä kohtaamista koulutustarjonnassamme. Järjestämme myös koulutussarjan osallisuuden merkityksestä kotoutumisessa.

Kiinnostus kyselyä kohtaan oli suurta. Vastauksia tuli yhteensä 511 eri puolilta Suomea. Vastaajat edustivat noin 80 eri paikkakuntaa. Sektoreittain tarkasteltuna kysely tavoitti eniten kuntatyöntekijöitä. Alueelliset erot vastaajamäärissä olivat suuret, mutta kysely antaa suuntaviivoja myös valtakunnallisella tasolla.

Olemme suuresta vastausmäärästä Kotona Suomessa -hankkeessa hyvin iloisia ja kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita.

Maarit Ojala, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa -hanke, Uudenmaan ELY-keskus

 

Lue lisää:

Kotona Suomessa -hanke

Lisää kommentteja