Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Kulttuuriorientaatiokoulutus valmistaa kiintiöpakolaisia Suomeen muuttoon

Lapsia kulttuuriorientaatiokoulutuksessa

Uuteen kotimaahan muuttaminen on elämän merkittävimpiä käännekohtia Suomeen valituille kiintiöpakolaisille. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että he saavat ajankohtaista ja asianmukaista tietoa Suomesta omalla äidinkielellään jo ennen muuttomatkalle lähtöä. Tätä kutsutaan kulttuuriorientaatiokoulutukseksi.

Kolmipäiväisen koulutuksen aikana pakolaiset saavat kattavan tietopaketin niin suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista kuin kotoutumisprosessista ja matkalle lähtöön liittyvistä asioista. Lisäksi osallistujat saavat päivittäin suomen kielen opetusta. Kulttuuriorientaatiokoulutuksen tavoitteena on antaa mahdollisimman realistinen kuva Suomesta ja Suomeen muuttamisesta. Tavoitteena on myös pakolaisten kiinnostuksen ja motivaation herättäminen uutta kotimaata ja suomen kieltä kohtaan. Osallistujille kerrotaan myös Suomen kaksikielisyydestä ja ruotsin kielen oppimismahdollisuuksista.

Uusi kotimaa kiinnostaa

Suomeen valituilla kiintiöpakolaisilla on valtava tiedonjano. Kysymysten kirjo on laaja ja koulutuksissa onkin varattu erikseen aikaa kysymysten esittämiseen. Miehet, naiset ja nuoret saavat kysyä kysymyksiä myös omissa ryhmissään. Koulutus, työllistyminen ja erilaiset palvelut ovat kyselytuntien vakioaiheita, mutta keskustelua herättävät myös lasten kasvatus, naisten asema ja vähemmistöjen oikeudet.

Kulttuuriorientaatiokoulutuksen opetusmenetelmät ovat osallistavia ja oppijakeskeisiä. Kouluttajat havainnollistavat Suomeen liittyviä asioita mukanaan tuomilla oheismateriaaleilla ja videoilla, joilla esiintyvät Suomeen hyvin integroituneet kiintiöpakolaiset ja muut maahanmuuttajat. Osallistujat saavat itseopiskelumateriaaliksi kiintiöpakolaisia varten tuotetun työkirjan ja heitä ohjeistetaan hyödyntämään myös yhdeksällä eri kielellä saatavissa olevaa movingtofinland.fi-sivustoa, jossa on kattavasti tietoa Suomesta.

Uuden elämän aloittaminen Suomessa on valtava muutos koko perheelle. Alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille on omat kulttuuriorientaatiokoulutuksensa, joissa he tutustuvat Suomeen ja suomen kieleen leikkien ja pelien kautta. Yläkouluikäiset nuoret ovat myös omassa ryhmässään, jossa käsitellään asioita heidän ikäryhmänsä huomioon ottaen.

Kotoutuminen on pitkä prosessi

Marjo MäkeläJulia JänisKulttuuriorientaatiokoulutus on tärkeä askel kiintiöpakolaisen pitkässä kotoutumisprosessissa, joka alkaa jo pakolaisten valintamatkalla annetun tunnin mittaisen Suomi-infon myötä. Tietoa ja ohjausta omalla äidinkielellä tarvitaan myös Suomeen muuttamisen jälkeen. Jos lähtömaassa annettavan kulttuuriorientaation aikana syntyy innostus tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa, on jokaisen yksilöllinen kotoutuminen helpompaa.

Kulttuuriorientaatiokoulutus pyritään järjestämään kaikille Suomeen valituille kiintiöpakolaisille. Orientaatioiden lopuksi osallistujilta pyydetään palautetta, joka on ollut lähes yksinomaan positiivista. Jokainen osallistuja saa todistuksen ja oppimateriaalina käytettyä työkirjaa sekä muuta materiaalia voi hyödyntää kotoutumisen ja suomen kielen oppimisen tukena myös Suomeen saapumisen jälkeen.

Suomi on järjestänyt kulttuuriorientaatiokoulutuksia kiintiöpakolaisille vuodesta 2001 lähtien. Koulutuksia ovat järjestäneet Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Suomen-toimisto, Kirkon ulkomaanapu, Työministeriö ja Maahanmuuttovirasto. Tällä hetkellä IOM:n Suomen toimisto toteuttaa kulttuuriorientaatiokoulutuksia yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa Maahanmuuttoviraston hallinnoimassa FINCO 2018–2021 hankkeessa, jota rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto). Hanke kehittää koulutusten sisältöä, toteutusta ja seurantaa.

Julia Jänis, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) (Vasen kuva)

Marjo Mäkelä, Maahanmuuttovirasto (Oikea kuva)

 

Kiintiöpakolaisen uudelleensijoittamisprosessi

  • Kiintiöpakolainen on henkilö, joka on poistunut kotimaastaan, hakenut kansainvälistä suojelua UNHCR:ltä (YK:n pakolaisvirastolta), ja jonka UNHCR on katsonut pakolaiseksi. Tämän jälkeen UNHCR on selvittänyt, voiko pakolainen palata kotimaahansa lähitulevaisuudessa, ja jos ei, niin voiko hän jäädä nykyiseen olinvaltioonsa. Jos tämäkään ei ole mahdollista, UNHCR pyrkii uudelleensijoittamaan henkilön.
  • UNHCR on tämän jälkeen esittänyt henkilöä Suomelle, ja kiintiöpakolaisten valintaprosessin päätteeksi Maahanmuuttovirasto on myöntänyt henkilölle oleskeluluvan Suomen vuosittain vahvistettavassa pakolaiskiintiössä. Maahanmuuttovirasto vastaa kohdentamispäätöksen täytäntöönpanosta ja valitsee kiintiössä Suomeen otettavat pakolaiset.

Lisätietoa:

Kiintiöpakolaisten valinta

Kulttuuriorientaatio

Lisää kommentteja