Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Osallisuuden kehittäminen vaatii yhdessä ihmettelemistä

Euroopan kaupunkien väestö on entistä monikulttuurisempaa ja yhä useammin Eurooppaan muuttavat asukkaat ovat alle 29-vuotiaita. Monimuotoisuuden tuomat haasteet ja mahdollisuudet näkyvät ensisijaisesti kaupungeissa. Paikallisia toimintatapoja on mietittävä uudelleen ja muokattava niin, että ne huomiovat ja palvelevat kaikkia asukkaita. Tämän lisäksi on katsottava peiliin ja arvioitava, ovatko omat asenteet kohdallaan ja onko oman ammattitaidon päivittämiselle tarvetta.

Suomalaisittain tyypillinen ratkaisu monimuotoisuuden kohtaamiseksi on luoda organisaatiolle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Se kattaa kaiken, siihen on helppo viitata ja pahimmillaan se ruokkii ja tilastoi näennäisosallisuutta. Sama näennäisosallisuuden vaara piilee myös aikuisten lapsille ja nuorille rakentamissa osallistumisrakenteissa kuten nuorisovaltuustoissa, kouluneuvostoissa tai lasten parlamenteissa. Kaikki lapset ja nuoret eivät voi, eivätkä halua olla mukana näissä vaikuttamisareenoissa.

Osallisuuden kehittäminen vaatii yhdessä ihmettelemistä ja kokemusta jaetuista intresseistä. Se vaatii herkkyyttä tunnistaa taustalla vaikuttavia kulttuurisia tai uskonnollisia syitä, sekä rehellisyyttä ja halua tehdä muutoksia omiin toimintatapoihin. Niin osallisuus kuin osallistaminen merkitsee vastuun kantamista, saamista ja sitoutumista yhteisten asioiden hoitamiseksi. Se tarkoittaa myös todellista mahdollisuutta muuttaa asioiden tilaa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistaminen

Miksi sitten nuorten ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumista tulisi edistää? Tutkija Outi Lepola kiteytti ACCESS-vertaisarvioinnin loppuraportissa tähän kolme syytä:

  1. nuoret ovat kaupungin asukkaita ja heillä on oikeus osallistua,
  2. demokratiakasvatuksen aloittaminen varhaisiällä tukee aktiivista osallistumista aikuisiällä ja
  3. nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja kuuntelemalla heitä, kaupunki voi tuottaa parempia palveluja.

Nuorten kanssa toimiessa on huomiotava, että heidän omaksumat poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot eroavat usein perinteisimmistä edustuksellisen vaikuttamisen keinoista, kuten vaaleista. Jotta osallisuus pystyttäisiin tunnistamaan ja ymmärtämään laajasti, on myös viranomaisten osattava huomioida ja kuunnella viestejä, joita lähetetään muitakin kuin perinteisimpiä kanavia pitkin. Juuri tässä tarvitaan sitä herkkyyttä, rehellisyyttä ja rohkeutta muutoksiin.

ACCESS itsearviointityökalu

Osallisuuden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen voidaan antaa koulutusta, mutta siihen on myös työkalu. ACCESS-itsearviointityökalu on päättäjille ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu verkkopohjainen sovellutus, jonka avulla organisaatiot ja kunnat voivat arvioida omia käytäntöjään ja strategioitaan maahanmuuttajanuorten osallistamiseen. Työkalun taustalla oleva vertailumateriaali perustuu ACCESS-vertaisarvioinnin yhteydessä kehitettyihin indikaattoreihin ja tutkimuksen viiteen osa-alueeseen: osallistumiseen, vaikutuksiin, motivointiin ja osallistamiseen, tietoon ja osaamiseen sekä strategiaan. Arviot väitteiden toteutumisesta perustuvat hankkeessa mukana olleiden arvioitsijoiden näkemyksiin.

ACCESS-itsearviointityökalu kutsuu käyttäjää pohtimaan oman organisaation vahvuuksia ja kehittämisalueita. Se myös tarjoaa mahdollisuuden tutustua Helsingin, Prahan, Marseillen, Barcelonan ja Cluj Napocan hyviksi arvioituihin käytäntöihin maahanmuuttajanuorten osallistamisessa.

Kati Bhose, projektikoordinaattori, Active Citizenship: Enhancing Political Participation of Migrant Youth, ACCESS-hanke, IOM

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) koordinoima ACCESS-hanke on EU:n kotouttamisrahaston rahoittama vaikuttamishanke. Hanke toteutettiin vuosien 2013–2015 aikana Tšekeissä, Suomessa, Ranskassa, Romaniassa ja Espanjassa. Suomen yhteiskumppaneina olivat Helsingin nuorisoasiainkeskus, Oikeusministeriö, ETNO ja Allianssi. Hankkeen vertaisarvioinnin suunnittelusta vastasi Nuorisotutkimusverkosto, Outi Lepola.

Lisätietoja:

www.accessyouth.eu
www.iom.fi

Lisää kommentteja