Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Perheen osallisuutta voidaan edistää lähialuetyöllä

Kuva Laura HuuskosestaOnnistuneesti käynnistynyt kotoutuminen edellyttää osallisuuden kokemusta. Osallisuutta edistämällä voidaan ehkäistä syrjäytymistä, vähentää eriarvoisuutta, ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Kohdataan kotona -hanke kehittää mallia, jolla maahanmuuttajataustaisten perheiden osallisuutta tuetaan lähialuetyöllä. 

Osallisuus voi tarkoittaa yhteiskunnallista osallisuutta, yhdenvertaisia mahdollisuuksia terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Osallisuus voi olla myös tunne, joka syntyy johonkin yhteisöön kuulumisesta. Osallisuuden edistäminen onkin osa sekä Suomen hallituksen että Euroopan unionin tavoitteita.

Pyrimme tavoittamaan osallisuuden toteutumista huhtikuussa 2018 käynnistyneessä Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa. Hankkeessa kehitetyn intensiivisen perhekotoutusmallin avulla haluamme varmistaa, että vasta uuteen kuntaan muuttaneissa maahanmuuttajaperheissä kotoutumisen prosessi käynnistyisi kaikilla perheenjäsenillä. 

Koko perheen lähiympäristö

Tapaamme perheitä heidän kotonaan tai kodin lähiympäristössä 1-2 kertaa viikossa 3-5 kuukauden ajan. Työskentelyjakson aikana harjoittelemme yhdessä suomen kieltä ja sähköisen asioinnin taitoja, tarjoamme vertaisryhmätoimintaa sekä tutustumme perheen lähiympäristöön ja etsimme yhdessä harrastuksia. 

Työskentely perheen kanssa aloitetaan kartoittamalla kaikkien perheenjäsenien toiveita ja kiinnostuksenkohteita kodin lähiympäristöä ja vapaa-ajanviettopaikkoja koskien. Yhteistyöllä muiden toimijoiden kuten kirjaston, nuorisotoimen sekä muiden järjestöjen kanssa on työskentelyssämme suuri merkitys. Monia palveluja pitävät käynnissä vapaaehtoiset. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tarjoamat erilaiset paikalliset kerhot ovat alueen perheille ensiarvoisen tärkeää.

Miten lähialuetyöllä tuetaan vanhempien kotoutumista?

Lähialueeseen tutustuminen tukee vanhempien kotoutumista monella tapaa. Hankkeen työntekijän mukana kulkeminen lisää perheiden ja erityisesti vanhempien turvallisuuden tunnetta uudessa tilanteessa ja vähentää väärinkäsityksiä esimerkiksi ajasta tai paikasta. Kun lähialue tulee tutuksi, vanhempien on helpompi löytää läheltä se, mitä heidän perheensä tarvitsee, uusi ympäristö tuntuu turvallisemmalta, arki hallitummalta ja tätä kautta yksilön usko omiin voimavaroihinsa lisääntyy. 

Uudet kontaktit lähiympäristöön tukevat vanhempia luomaan uusia tuttavuuksia kodin ulkopuolelle. Lähiympäristöön tutustuminen vahvistaa myös asiakasvanhempien vanhemmuutta. Kun vanhemmat tuntevat ympäristön, jossa heidän lapsensa ja perheensä toimivat, on heidän helpompi neuvoa ja ohjata lapsiaan toimimaan tässä ympäristössä.

Lasten osallisuus lisääntyy harrastamalla

Mannerheimin lastensuojeluliiton toteuttaman, lasten ja nuorten kokemuksia liikuntaharrastuksista selvittäneen kyselyn mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset jäävät muita lapsia useammin harrastustoiminnan ulkopuolelle. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen on tutkittu olevan yhteydessä perheen taloudellisiin lähtökohtiin. Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset harrastavat vähemmän. Kuitenkin lasten ja nuorten kohdalla osallisuuden kokemus, ja sitä kautta onnistuneesti käynnistynyt kotoutumisen prosessi, on vahvasti sidoksissa harrastustoimintaan. 

Perhekotoutustyöskentelyn aikana pyrimme löytämään kaikille perheenjäsenille, jotka haluavat harrastaa, sijainniltaan ja hinnaltaan saavutettavan harrastuksen. Lasten harrastaminen vaatii usein myös vanhempien vahvaa sitoutumista, ja aina vanhemmilla ei ole sitoutumiseen vaadittavia resursseja haastavassa tilanteessaan. 

Peräänkuuluttaisinkin urheiluseuroilta myös matalan kynnyksen harrasteryhmiä, joissa mahdollistuisi harrastaminen vähemmällä kilpailuhenkisyydellä ja sitoutumisen tarpeella. Onneksi monet toimijat ovat tähän haasteeseen tarttuneetkin. Sporttia kaikille -toiminta tarjoaa Vantaalla maksuttomia tai edullisia liikuntaryhmiä kaikenikäisille esimerkiksi lähikouluilla. 

Osallisuuden kokemus on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri palasesta. Kohdataan kotona -hankkeessa pyrimme vahvistamaan kaikkien perheenjäsenten toimijuutta ja uskoa omiin voimavaroihin.

Laura Huuskonen, hankesuunnittelija, Kohdataan kotona -hanke, Yhteiset lapsemme ry

Lue lisää Kohdataan kotona -hankkeesta:

Kohdataan kotona -hanke

Vuosina 2018–2020 toteutettavaa Kohdataan kotona -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lue lisää osallisuudesta:

Juha Koivisto, Anna-Maria Isola & Merja Lyytikäinen 2018: Osallisuus kuuluu kaikille. Innokylän innovaatiokatsaus. TYÖPAPERI 9/2018  

Mannerheimin lastensuojeluliitto 2018: Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia kartoittavan kyselyn tulokset. 6.9.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: Osallisuus. 6.9.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019: Kotoutuminen ja osallisuus. 6.9.2019

Valtion liikuntaneuvosto 2019: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: Yhdenvertaiseen harrastamiseen on vielä matkaa. 6.9.2019

Kirjoitus on osa työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän blogisarjaa. Sarjan teemana on perhelähtöinen kotouttava pakolaistyö. Kesän ja syksyn aikana julkaistavissa blogikirjoituksissa esitellään näkökulmia, toimivia käytäntöjä sekä ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä, jotka tukevat pakolaistaustaisten perheiden kotoutumista. Kaikki sarjan kirjoituksen julkaistaan yhteenkoottuna kotouttaminen.fi:ssä syksyllä 2019.

Lisää kommentteja