Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Taide- ja kulttuuritoiminnan avulla kotoutuminen edellyttää yhteistyötä

Anna Litewka-AnttolainenTaide- ja kulttuuritoiminta antaa moniulotteisia mahdollisuuksia kotoutumiseen, kun sen järjestämisessä otetaan huomioon kulttuurisen diversiteetin, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja erilaisten kulttuuri-ilmaisujen ja kulttuuri-identiteettien vaikutukset. Nämä lähtökohdat edellyttävät tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä kulttuurialan sekä kotoutumisen toimijoiden ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä.

Selvitin opinnäytetyössäni, millaista kotoutumista ja kotouttamisprosessia tukevaa taide- ja kulttuuritoiminta järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimus tehtiin haastattelemalla kulttuurialan ja kotouttamistoiminnan edustajia sekä heidän järjestämänsä kulttuuritoiminnan osallistujia.

Tulokset osoittivat, että Pohjois-Pohjanmaalla maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtäävää kulttuuritoimintaa järjestetään erityisesti kotouttamistoimijoiden ja kolmannen sektorin voimin. Tälle toiminnalle on ominaista, että se on kohdennettu ja tarkoitettu enimmäkseen maahanmuuttajille heidän kotoutumisprosessin tukemiseksi. Tämä tarkoittaa mm. matalan kynnyksen osallistumista, suomen kielen oppimisen tukemista ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumista.

Päämääränä on myös kaksisuuntainen kotoutuminen, joka tarkoittaa vuorovaikutusta ja kohtaamisia kantasuomalaisten kanssa. Tämän tavoitteen saavuttamisessa järjestäjillä on eniten ongelmia, koska suomalaisten osallistujien tavoittaminen koetaan erittäin vaikeaksi.

Toiveena tavata suomalaisia ja ilmaista omaa kulttuuri-identiteettiä

Maahanmuuttajataustaisten osallistujien mielestä tärkeintä on, että kulttuuritoiminta antaisi mahdollisuuksia tavata suomalaisia. Tärkeää on myös edesauttaa eri kulttuuritaustaisten ihmisten aitoa kulttuuri-identiteetin ilmaisua. Maahanmuuttajat kokevat, että paikallinen kulttuurielämä ei huomioi riittävästi heidän tuomaa kulttuurista moninaisuutta. Syynä siihen pidetään kantaväestön kiinnostuksen puutetta ja monikulttuurisen toiminnan leimaa, jossa korostuvat kulttuuriset stereotyypit.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuripalvelut järjestävät toimintaa normaalipalvelun periaatteella, jossa saavutettavuudella tarkoitetaan ennen kaikkea englanninkielisen ohjelman saatavuutta. Samalla he myöntävät, että kotoutumisen edistämisessä sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisessa on kehitettävää.

Hyvin ymmärretty ja hyödynnetty kotoutumisen tukemisen prosessi taiteen ja kulttuurin keinoin on sellainen, jossa tunnustetaan kulttuurinen moninaisuus luovana voimavarana. Tämä edellyttää kotouttamistoimijoiden aktiivisuutta. Olisi hyvä pyrkiä yhdistämään kotouttamistoiminta ja osallistuminen yleiseen paikalliseen kulttuuritoimintaan. Tämä ei kuitenkaan voi onnistua ilman kulttuuritoimijoiden tukea ja kiinnostusta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tilanteen parantamiseksi tarvitaan kulttuurialan, maahanmuuttajajärjestöjen ja kotouttamistoimijoiden koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia. Nämä tekisivät yhteiset projektit ja strategisen yhteistyön mahdolliseksi pitkällä aikavälillä.

Anna Litewka-Anttolainen, medianomi

Lue lisää:

Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelman opinnäytetyö: Taide- ja kulttuuritoiminta maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun ammattikorkeakoulu, kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. (theseus.fi)

 

 

Lisää kommentteja