Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Tuettu vapaaehtoisuus ohjaa myös maahanmuuttajia vapaaehtoistyön pariin

Kirsi Paavilainen ja Anna MäkinenKaikilla kansalaisilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä. Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa tarjotaan siihen osallistuvalle henkilölle hänen tarvitsemansa tuki ja ohjaus. Samalla pyritään lisäämään kansalaistoiminnan saavutettavuutta sekä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ennakkoluuloihin ja asenteisiin.

Tuettu vapaaehtoistoiminta on kansalaistoiminnan muoto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen jokaiselle siihen halukkaalle (Laimio 2017, 4).

Tätä periaatetta kunnioittaen Lounais-Suomen Avustajakeskus käynnisti vuonna 2017 Tuettu vapaaehtoistoiminta -hankkeen. Sen tavoitteena on kehittää Avustajakeskuksen matalan kynnyksen vapaaehtoistyötä luomalla erilaisia tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja ja tukimuotoja.

Hankkeessa arvioidaan, miten voidaan osallistaa vapaaehtoistoimintaan henkilöt, joilla on jokin toiminnan rajoite. Esimerkiksi, millaista tukea lievästi kehitysvammainen tai maahan muuttanut henkilö tarvitsee vapaaehtoistyössä. Hyväksi havaitut toiminnot on tarkoitus sisällyttää Avustajakeskuksen toimintaan hankkeen päätyttyä.

Pori Jazzista löytyi kumppani tuetun vapaaehtoisuuden kokeiluun

Samaan aikaan Satakunnan yhteisökeskuksen hallinnoimassa Maahanmuuttajanuoret 360 -hankkeessa kartoitettiin porilaisten maahanmuuttajien näkemyksiä heidän elämästään Porissa. Nuoret kertoivat avoimesti omasta arjestaan ja niistä asioista, jotka he kokivat merkityksellisiksi. Huomionarvoisina asioina nousi muun muassa nuorten kokemus arjen yksitoikkoisuudesta, toiveet saada parempia kontakteja paikallisiin sekä pyrkimys työllistyä ja saada tehdä jotain merkityksellistä. Nuoret toivoivat näihin asioihin myös enemmän tietoa ja tukea.

Porissa saman katon alla toimivat Yhteisökeskus ja Lounais-Suomen avustajakeskus päättivät kokeilla vastata haasteeseen yhdessä. Kumppani löytyi Pori Jazzista, joka lähti mukaan perustamaan festivaalille omaa esteettömyystyöryhmää. Tämä ryhmä koostuu kokeneista Avustajakeskuksen avustajista (ns. mentoreista) ja maahan muuttaneista nuorista, joista monelle sekä avustaminen että festivaali olivat vieraita. Ryhmä toimi pääkonserttipäivinä Kirjurinluodon areenalla ja oli siellä ohjaamassa ja tukemassa niitä henkilöitä, jotka minkä tahansa fyysisen rajoitteen vuoksi kaipaavat avustusta.

Perusajatus toteuttamassamme tuetussa vapaaehtoistyön mallissa on, että kokeneempi henkilö tekee vapaaehtoistyötä yhdessä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Samalla hän ohjaa ja kannustaa heitä toimimaan tilanteeseen kuuluvalla tavalla. Mentoroinnissa molemmat osapuolet ovat siis toistensa vertaisia. Räätälöidyt koulutukset ja yhdessä oppimisen mahdollistaminen ovat luoneet hyvän pohjan toiminnalle, jota alettiin toteuttaa heinäkuussa 2018.

Anna Mäkinen, projektikoordinaattori, Tuettu vapaaehtoistoiminta -hanke
Kirsi Paavilainen, projektityöntekijä, Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke

Lue lisää:

Avustajakeskuksen tuettu vapaaehtoistoiminta -hanke (avustajakeskus.fi)

Yhteisökeskuksen Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke (yhteisokeskus.fi)

Lounais-Suomen Avustajakeskus välittää ja kouluttaa sekä vapaaehtoisia että palkallisia avustajia näkö-, kuulo-, liikunta- ja kehitysvammaisille sekä muistiongelmaisille henkilöille Lounais-Suomen alueelle. Sen toimintaa hallinnoi Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys.

Satakunnan Yhteisökeskus on satakuntalaisten järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki- ja kehittämisorganisaatio. Sen tehtävä on edistää järjestöjen välistä yhteistyötä, tukea järjestöjen toimintaa tila- ja toimistopalveluilla, suunnitella ja toteuttaa maakunnan järjestöille koulutus- ja valmennustoimintaa sekä kehittää eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Maahanmuuttajanuoret 360 -hanketta rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Lähteet

Ansio 2017. Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen. Rajala, Antti & Nieminen, Pinja. Kansalaisareenan julkaisuja 3/2017.

Laimio 2017. Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen. Rajala, Antti & Nieminen, Pinja. Kansalaisareenan julkaisuja 3/2017.

Lisää kommentteja