Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Vapaaehtoiset, järjestöt ja OmaKoto tukevat maahanmuuttajanaisten suomen kielen opintoja

Maahanmuuttajajärjestöt haluavat tukea sekä naisten suomen kielen opiskelua että lasten koulunkäyntiä järjestämällä kielikursseja ja läksykerhoja. Vapaaehtoisten löytäminen on pienen maahanmuuttajataustaisen järjestön resursseilla kuitenkin usein vaikeaa. OmaKoto-hanke tukee kielikurssien järjestämistä Espoossa.

Ensimmäisinä viikkoina työtehtävässäni OmaKoto-hankkeen projektityöntekijänä tutustuin moneen espoolaiseen maahanmuuttajataustaiseen järjestöaktiiviin. Tapaamisten punaisena lankana nousi esiin huoli maahanmuuttajataustaisten monilapsisten perheiden äitien ja heidän lastensa hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Naiset jäävät yleensä pitkäksi ajaksi työvoimapoliittisten palvelujen ulkopuolelle ja suomen kielen taidottomina erittäin haavoittuvaiseen asemaan. Kielitaidottomuus vaikuttaa myös heidän lastensa koulunkäyntiin, koska äidit eivät pysty tukemaan sitä esimerkiksi auttamalla läksyjen teossa.

Helsingin yliopiston opiskelijat ovat syksystä 2015 toimineet vapaaehtoisina vastaanottokeskuksissa ja saaneet toiminnastaan opintopisteitä. Halusin saman toiminnan espoolaisiin maahanmuuttajajärjestöihin. Lähetin opiskelijoille tiedon mahdollisuudesta opettaa suomen kieltä järjestöissä, ja pian saimme kielikurssit käyntiin. Kesällä järjestimme viisi suomen kielen kurssia neljässä eri järjestössä. Toiminta jatkuu syksyllä. Parhaillaan pyrimme saattamaan yhteen vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita ja maahanmuuttajajärjestöjä.

Kurssien ja kerhojen järjestämisen päävastuu on järjestöillä. OmaKoto-hanke auttaa vapaaehtoisen rekrytoinnissa, mutta muut järjestelyt, kuten lastenhoidon järjestäminen äitien opiskelun ajaksi, kurssien markkinointi ja opetustila, ovat täysin järjestöjen vastuulla. Toimintatapa voimaannuttaa maahanmuuttajajärjestöjä ja laajentaa niiden toimintaa. Järjestöt kartoittavat jäsentensä tarpeet itse. Osa kursseista järjestetään kohdennetusti, osa on avoinna kaikille.

Naisten kielitaito vaikuttaa koko perheen kotoutumiseen

Suurin osa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneista opiskelijoista opiskelee suomen kielen opettajiksi. Opettaminen maahanmuuttajataustaisissa järjestöissä tarjoaa heille arvokasta monikulttuurista opetuskokemusta. Maksuttomilla kursseilla keskitytään arkisiin aiheisiin, joiden osaaminen helpottaa kurssilaisten jokapäiväistä elämää ja kanssakäymistä suomenkielisen väestön kanssa. Juuri kurssien käytännönläheisyys ja mahdollisuus vaikuttaa opetussisältöön saavat kurssilaisilta suurimman kiitoksen.

Kurssien ensisijainen tarkoitus on tarjota erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleville naisille mahdollisuus suomen kielen opiskeluun heille tutussa ja turvalliseksi koetussa ympäristössä sekä rohkaista heitä hakeutumaan jatkokursseille ja erilaisiin ammattiin johtaviin koulutuksiin. Pääkaupunkiseudulla on toistaiseksi tarjolla vain vähän kielikursseja, joihin voi osallistua lapsen kanssa, joten espoolaisten maahanmuuttajajärjestöjen kurssit koetaan tarpeellisiksi.

Kielitaito on avain onnistuneeseen kotoutumiseen ja monien tutkimusten mukaan naisten kielitaito vaikuttaa positiivisesti koko perheen hyvinvointiin. Kursseille osallistuvilla naisilla on melkein poikkeuksetta suuret perheet, joten kurssien vaikuttavuus on huomattava.

Karmen Zagar, FM, OmaKoto-hankkeen projektityöntekijä, Espoon kaupunki

Omaehtoisen kotoutumisen tuki -hanke (OmaKoto) on poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -kehitysohjelman alaprojekti. Hanke vahvistaa espoolaisten maahanmuuttajataustaisten järjestöjen osaamista, osallisuutta ja yhteistyöverkostoja omaehtoisen kotouttamisen kumppaneina.

Lisää kommentteja