ELY-keskuksen tehtävät

Kotoutumislain mukaan ELY-keskus on vastuussa seuraavista kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvistä tehtävistä toimialueellaan (37 §):

  • Kotouttamisen alueellinen kehittäminen, yhteistyö, yhteensovittaminen ja seuranta.
  • Kuntien tukeminen ja neuvonta.
  • TE-toimiston ohjaus, neuvonta, tukeminen ja osaamisen kehittäminen.
  • Työvoimakoulutuksena tarjottavan kotoutumiskoulutuksen suunnittelu, hankinta ja valvonta.
  • Pakolaisten (KotoL 2 § 2 ja 3 mom.) kuntaan osoittamisen alueellisen strategian laatiminen ja toimeenpano.
  • Ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten perheryhmäkotien ja muiden asumisyksikköjen perustamisesta sopiminen ja valvonta.
  • Hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen.
  • Muut kotoutumislaissa erikseen säädetyt tehtävät.

ELY-keskus tukee toimialueensa kuntien kotouttamisohjelmien laadintaa ja seuraa niiden toteuttamista. Se toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) vuosittain tiedot alueensa kotouttamisohjelmista ja niiden toimeenpanosta. ELY-keskuksella on myös laissa säädettyjä tehtäviä, jotka liittyvät AVI:n kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Lisätietoa:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)

Elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus (ely-keskus.fi)