Erityiset palvelut

Erityisinä kotoutumista tukevina ja edistävinä palveluina voidaan järjestää esimerkiksi seuraavia palveluita

  • maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kotoutumista edistävät toimenpiteet ja palvelut
  • alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen maahanmuuttajan lastensuojelun jälkihuollon palvelut
  • erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan maahanmuuttajan tukitoimet
  • muut toimenpiteet ja palvelut, jotka kannustavat maahanmuuttajaa hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja omatoimisesti.

Käytännössä erityisten kotoutumista edistävien palvelujen kirjo voi olla hyvinkin laaja ja moninainen. Se sisältää viranomaisten tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä muita palveluita, jotka liittyvät lastensuojelu-, päihde-, perhesuhde- ja asuntoasioiden hoitamiseen. Erityispalveluihin kuuluvat myös eri toimijoiden tarjoamat aktiivisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen liittyvät toiminnot.

Lue lisää:

Väes­tö­lii­ton mo­ni­kult­tuu­ri­suus­ma­te­ri­aa­lit

Osal­li­se­na Suo­mes­sa -han­ke: Esi­merk­ke­jä ko­tou­tu­mis­ta edis­tä­vien pal­ve­lu­jen po­lut­ta­mi­ses­ta