Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevat

Suomeen muuttaneella henkilöllä, jolla on oleskelulupa ja kuntapaikka Suomessa, on oikeus kunnallisiin peruspalveluihin. On kuitenkin maahanmuuttajia, jotka elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat myös erityisiä toimenpiteitä. Kotoutumislain mukaan erityisiä toimenpiteitä tarvitseville voidaan tarjota heidän tarpeidensa mukaisia palveluja ja tukitoimia (26 §). Nämä kirjataan kotoutumissuunnitelmaan, ja palveluiden ja tukitoimien tarvetta seurataan suunnitelman tarkistamisen yhteydessä.

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevien palvelut edellyttävät useimmiten moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista. Toimenpiteiden tarjoamiseen voivat osallistua viranomaisten lisäksi esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat. Etenkin maahanmuuttajien omien järjestöjen merkitys on tärkeä, sillä ne tarjoavat usein vertaistukea uusille muuttajille kotoutumisprosessin aikana. Lisäksi maahanmuuttajajärjestöt toimivat usein yhteisöjen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisen ja kehittämisen hyväksi.

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan henkilön palveluita ja tukitoimia voivat olla

  • trauman kokeneiden maahanmuuttajien erityispalveluiden järjestäminen
  • vamman, sairauden tai muun syyn takia erityispalveluita tarvitsevan maahanmuuttajan tarvitsemasta tuesta ja kuntoutuksesta huolehtiminen
  • lastensuojelutarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen
  • riittävän moniammatillisen tuen tarjoaminen haavoittuvassa asemassa olevalle, muun muassa: 
  1. ihmiskaupan uhrille
  2. päihde-, väkivalta-, terveys- tai mielenterveysongelmien kanssa tai niiden vaikutuspiirissä elävälle henkilölle
  3. sukupuolen, iän, vamman, sairauden tai muun takia syrjäytyneelle tai syrjäytymisuhan alla elävälle henkilölle.

Lue lisää:

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ra (mielenterveysseura.fi)

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen Maa­han­muut­ta­jat ja mo­ni­kult­tuu­ri­suus -si­vus­to (thl.fi)

Van­hus­työn kes­kus­liit­to (vtkl.fi)

Suo­men pa­ko­lais­a­pu (suomenpakolaisapu.fi)

Vam­mais­ten maa­han­muut­ta­jien tu­ki­kes­kus HILMA (tukikeskushilma.fi)

Väes­tö­liit­to – Per­hei­den ko­tou­tu­mi­sen tu­ke­mi­nen (vaestoliitto.fi)

Mo­ni­ka­nai­set: Tie­toa vä­ki­val­taa ko­ke­neil­le nai­sil­le ja ty­töil­le (monikanaiset.fi)

Lyö­mä­tön linja (lyomatonlinja.fi)

Pe­luu­ri - tie­toa pe­lion­gel­mis­ta (peluuri.fi)

Ih­mis­kau­pas­ta yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun si­vuil­la (syrjinta.fi)