Hyvät etniset suhteet

Kaksisuuntaisen kotoutumisen onnistuminen ja toimivan monimuotoisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää hyvien suhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä eri väestöryhmien välillä. Nollatoleranssi rasismiin ja syrjintään antaa hyvät lähtökohdat kaikkien viihtymiselle asuinympäristössään.

Myönteinen asenneilmapiiri edesauttaa hyvien etnisten suhteiden syntymistä ja ylläpitoa. Myönteinen vuorovaikutus eri väestöryhmien välillä voi syntyä vain, jos kaikkien ryhmien edustajilla on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteistoiminta asuinalueilla ja erilaisissa yhdistyksissä sekä harrastuksissa on tärkeää myönteisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. Esimerkiksi kansainväliset kohtauspaikat, yhteiset harrasteryhmät sekä leiri- ja retkitoiminta tukevat vuorovaikutuksen syntymistä.

Viranomaisten ohella kansalaisjärjestöillä on oleellinen rooli maahanmuuttajien osallistumisen ja kotoutumisen edistämisessä. Maahanmuuttajien omat järjestöt ja yhdistykset voivat tarjota paitsi tarvittavaa vertaistukea ja verkostoja, myös kotoutumista edistäviä palveluja.

Maahanmuuttajayhteisöjen ja viranomaisten välinen vuoropuhelu on tärkeää. Maahanmuuttajat tarvitsevat toimivat kanavat tullakseen kuulluiksi ja osallistuakseen heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Hallinnon eri tasoilla tarvitaan tietoa niistä tarpeista, joita kulttuurisesti monimuotoistuvassa yhteiskunnassa ilmenee. Viranomaiset voivat hankkia tietoa maahanmuuttajien tarpeista ja näkemyksistä esimerkiksi kuulemistilaisuuksien, asiakasraatien ja erilaisten asiakaspalautejärjestelmien kautta.

Kunta tai useampi kunta yhdessä voi myös asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa paikallistason neuvottelukunnan, jonka yhtenä tehtävänä voi olla etnisten suhteiden edistäminen.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnat

Valtakunnan tasolla tärkeä etnisiä suhteita edistävä toimija on Etnisten suhteiden neuvottelukunta, ETNO. Tätä valtioneuvoston asettamaa neuvottelukuntaa koordinoi oikeusministeriö. Valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan lisäksi Suomessa toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa.

ETNOjen tehtävänä on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Neuvottelukunnat järjestävät muun muassa keskustelulle avoimia foorumeita, laativat kannanottoja sekä kampanjoivat yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta.

Lisätietoa:

Et­nis­ten suh­tei­den neu­vot­te­lu­kun­ta