Jälkihuolto

Suuri osa ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä on maahan tullessaan 16–17-vuotiaita. He voivat asua perheryhmäkodissa tai tukiasumisyksikössä siihen asti kun he täyttävät 18 vuotta. Heille määrätyn edustajan tehtävä lakkaa myös täysi-ikäistymisen myötä.

Moni ilman huoltajaa tulleista nuorista tarvitseekin tukea myös täysi-ikäisinä selviytyäkseen arjen haasteista. He saattavat tarvita tukea ja ohjausta myös esimerkiksi oman koulutuspolkunsa löytämiseen tai sen suorittamiseen. Tästä syystä on tärkeää, että kunnat huomioivat näiden nuorten tuen tarpeen järjestämällä heille kotoutumislain mukaista jälkihuoltoa. 

Kunta voi järjestää jälkihuoltoa kunnan omana toimintana tai ostaa palvelun ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Valtio korvaa todelliset ja todennetut kustannukset kunnalle. Kulujen korvaamisesta tulee kuitenkin ensin sopia ELY-keskuksen kanssa. Kunkin nuoren kohdalla kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

Korvauksen piiriin voi kuulua tarpeen mukaan esimerkiksi toimeentulotuki, harrastusten ja opintojen tukemista, sosiaaliohjausta ja psykososiaalista tukea. Tuki voi olla esimerkiksi säännöllisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ja tuetaan nuorta koulutukseen, harrastuksiin, työnhakuun, oman taloudenpitoon ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa on hyvä konsultoida TE-palveluja tai Ohjaamo-palvelua.

Nuori voi saada jälkihuollon tukitoimia, kunnes hän täyttää 25 vuotta tai hänen huoltajansa saapuu Suomeen.

Jälkihuollon yläikäraja nousi 25 vuoteen 15.7.2020. Jotta 21–24-vuotiaita koskevat kustannukset voidaan korvata, niiden on pitänyt syntyä lain voimaantulon jälkeen. Tarvittaessa tuen piiriin voidaan lain tultua voimaan palauttaa myös sellaisia nuoria, jotka ovat täyttäneet 21 vuotta ennen lain voimaantuloa.