Jälkihuolto

Suuri osa ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä on maahan tullessaan 16-17–vuotiaita. He voivat asua perheryhmäkodissa tai tukiasumisyksikössä siihen asti kun he täyttävät 18 vuotta. Heille määrätyn edustajan tehtävä lakkaa myös täysi-ikäistymisen myötä.

Moni ilman huoltajaa tulleista nuorista tarvitseekin tukea myös täysi-ikäisinä selviytyäkseen arjen haasteista. He saattavat tarvita tukea ja ohjausta myös esimerkiksi oman koulutuspolkunsa löytämiseen tai sen suorittamiseen. Tästä syystä on tärkeää, että kunnat huomioivat näiden nuorten tuen tarpeen järjestämällä heille kotoutumislain mukaista jälkihuoltoa. 

Kunta voi järjestää jälkihuoltoa kunnan omana toimintana tai ostaa palvelun ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Valtio korvaa todelliset ja todennetut kustannukset kunnalle. Kulujen korvaamisesta tulee kuitenkin ensin sopia ELY-keskuksen kanssa.

Korvauksen piiriin voi kuulua tarpeen mukaan esimerkiksi toimeentulotuki, harrastusten ja opintojen tukemista, sosiaaliohjausta ja psykososiaalista tukea. Tuki voi olla esimerkiksi säännöllisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ja tuetaan nuorta koulutukseen, harrastuksiin, työnhakuun, oman taloudenpitoon ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa on hyvä konsultoida TE-palveluja tai Ohjaamo-palvelua.

Nuori voi olla jälkihuollon tukitoimien piirissä, kunnes hän täyttää 21 vuotta tai hänen huoltajansa saapuu Suomeen.