Kenelle kotoutumissuunnitelma tehdään?

Kotoutumislain mukaan työttömällä tai muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuuttajalla on aina oikeus kotoutumissuunnitelmaan (12 §).

Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös maahanmuuttajalle, jonka on alkukartoituksen perusteella arvioitu tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi, kuten opiskelijalle, työssä olevalle tai kotona lapsiaan hoitavalle henkilölle.

Kotoutumissuunnitelman laatimisen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Esimerkiksi maassa oleskelun perusteen ei tulisi suoraan vaikuttaa kotoutumissuunnitelman epäämiseen. Suunnitelman todellinen tarve ja hyöty maahanmuuttajalle sekä hänen tosiasialliset mahdollisuutensa sitoutua ja osallistua suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin ovat merkittäviä tekijöitä arvioitaessa suunnitelman tarpeellisuutta.

Esimerkiksi kotona olevan maahanmuuttajapuolison tilanne saattaa jossain vaiheessa muuttua sellaiseksi, että hän voisi hyötyä valmiiksi tehdystä suunnitelmasta myöhemmin hakeutuessaan koulutukseen tai työelämään. Toisaalta opiskelijan tai työssä olevan maahanmuuttajan kohdalla kotoutumissuunnitelman tekemisestä ei välttämättä ole suurta hyötyä, jos tämän oleskelu Suomessa on tarkoitettu lyhytaikaiseksi.

Kotoutumissuunitelma vai työllistymissuunnitelma?

Kotoutumislain piiriin kuuluvalle maahanmuuttajalle voidaan vaihtoehtoisesti joissain tilanteissa laatia työvoima- ja yrityspalvelulain (JTYPL) mukainen työllistymissuunnitelma. Sen laatiminen voi olla henkilön näkökulmasta perusteltua esimerkiksi silloin, kun hän aloittaa tuetun omaehtoisen opiskelun kotoutumisajan loppuvaiheessa.

Suunnitelmaan sisältyvien palvelujen ja toimenpiteiden osalta kotoutumislain ja työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen suunnitelma eivät merkittävästi poikkea toisistaan. Työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen suunnitelma perustuu työnhakijan omiin työtä tai koulutusta koskeviin tavoitteisiin ja arvioituun palvelutarpeeseen.

Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen tavoitteista, työnhakijan palvelutarpeen mukaisista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja muista työllistymistä edistävistä palveluista sekä asiantuntija-arvioinneista. Tarvittaessa suunnitelmassa sovitaan muista osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista palveluista tai työkyvyn tai terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista (JTYPL 2 luku 7 §).

Työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma tehdään myös maahanmuuttajalle, joka ei kuulu kotoutumislain piiriin kotoutumisajan umpeuduttua.

Lisätietoa:

Työn­ha­ki­jan pal­ve­lut TE-toi­mis­tos­sa

Laki jul­ki­ses­ta työ­voi­ma ja yri­tys­pal­ve­lus­ta

Al­ku­kar­toi­tus

TE-toi­mis­ton pal­ve­lut hen­ki­lö­asiak­kaal­le