Kielelliset tavoitteet

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon (taitotaso B1.1., KotoL 20 §). Toimiva peruskielitaito tarkoittaa sitä, että opiskelija saavuttaa sellaiset suomen tai ruotsin kielen valmiudet, joita hän tarvitsee Suomessa sekä arkielämässä että työssä ja koulutuksessa.

Ote kielitasojen yleiskuvauksesta

Tasolla B1.1. kielenkäyttäjä ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen pääasiat ja selviää arkisista kielenkäyttötilanteista.

Lähde: Opetushallitus: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012, s. 53.

Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon opetuksessa painotetaan kotoutumiskoulutuksen aikana myös viestintätaitojen kehittämistä. Opiskelijan on tärkeää oppia selviytymään erilaisista vuorovaikutustilanteista suomen tai ruotsin kielellä. Viestintätaitojen ohella kieltä opiskellaan monipuolisten aihealueiden sekä kielenkäyttötarkoituksia avaavien sisältöjen avulla.

Kielen opiskelussa aihealueet ja sanastot toistuvat ja syvenevät. Taitojen karttuessa opiskelija siirtyy taitotasoilla eteenpäin. Kotoutumiskoulutuksen kieli- ja viestintätaitojen opetuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajaopiskelijan kielellisiä valmiuksia sekä työelämässä että yhteiskunnassa vaadittavien taitojen mukaisesti.

Kielitaidon yksilölliset tavoitteet

Kotoutumiskoulutuksen avulla pyritään vastaamaan maahanmuuttajan yksilöllisiin koulutustarpeisiin. Koulutuksen aikana saavutettava kielitaitotasotavoite voi siten vaihdella muun muassa opiskelijan työllistymismahdollisuuksien ja ammatillisten jatkosuunnitelmien mukaan. Esimerkiksi työllistyminen voi olla mahdollista jo ennen kuin henkilön suomen tai ruotsin kielen taito on kehittynyt toimivan peruskielitaidon tasolle.

Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia kielitaitotavoitteen asettamisesta alemmalle tasolle myös siinä tapauksessa, kun sille on olemassa erityiset perusteet. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun maahanmuuttajan kielen oppimista vaikeuttaa huomattavasti ikä, sairaus tai vamma tai luku- ja kirjoitustaidottomuus.

Lue lisää:

Ai­kuis­ten maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet