Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanoton kustannuksia

Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Korvaukset on tarkoitettu pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun heidän kotoutumistaan tukevaan toimintaan.

Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Korvaukset jakautuvat laskennallisiin korvauksiin sekä toteutuneiden kulujen mukaan maksettaviin korvauksiin. Kunnalle korvaukset maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava KEHA-keskus.

Laskennalliset korvaukset

Kunta saa laskennallista korvausta jokaisesta vastaanotetusta henkilöstä

 • 2 300 €/vuosi yli 7-vuotiaista ja sitä vanhemmista sekä
 • 6 845 €/vuosi alle 7-vuotiaista.

Korvausaika on 4 vuotta kiintiössä tulleista henkilöistä ja 3 vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleista henkilöistä. Laskennallisen korvauksen maksaminen on automatisoitu keväällä 2016.

Lisäksi KEHA-keskus maksaa kunnalle 700 euron korvauksen jokaisesta henkilöstä, jolle kunta on laatinut alkukartoituksen.

Toteutuneiden kustannusten mukaan maksettavat korvaukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset

Kunnalle voidaan korvata toteutuneiden kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia kuten:

 • vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
 • erityiset sosiaalitoimen kulut (esimerkiksi lastensuojelu)
 • muista erityisistä syistä kunnalle aiheutuneet kustannukset
 • ilman huoltajaa maassa oleskelevien lasten ja nuorten palvelut

Kustannusten tulee olla huomattavia eli enemmän kuin vuodessa maksettava laskennallinen korvaus (2 300 €). Korvausaika on enintään 10 vuotta. Ilman huoltajaa maassa oleskelevien alaikäisten palveluista aiheutuvia kuluja korvataan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 21 vuotta

Kustannusten korvaaminen perustuu sopimukseen, jonka kunta ja ELY-keskus ovat tehneet kyseistä henkilöä koskevista erityisistä kustannuksista

Tulkkaus- ja käännöspalvelut

Kunnalle korvataan tulkkauspalvelut, jotka ovat olleet tarpeen

 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin,
 • kotoutumissuunnitelman laatimiseen,
 • maahanmuuton alkuvaiheen kotoutumispalveluiden käyttöön,
 • perehdyttämiseen kunnassa sekä
 • koulun ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön.

Myös kääntämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata tapauskohtaisesti. KEHA-keskus korvaa kustannukset kunnalle täysimääräisinä palvelun tuottajan laskutuksen mukaan.

Toimeentulotuki

Toteutuneiden kustannusten mukaan kunnalle korvataan kohderyhmään kuuluvalle henkilölle maksetusta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset. Korvausaika on enintään 3 vuotta.

Paluumuuttoavustus

Kunta voi maksaa kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset korvausten piiriin kuuluvalle henkilölle, joka palaa vapaaehtoisesti koti- tai lähtömaahansa muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa. Lisäksi kunta voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja perheelle enintään neljän kuukauden toimeentulotuen perusosan määrää vastaavan paluumuuttoavustuksen.

Korvauksen matka- ja muuttokustannuksista sekä paluumuuttoavustuksen myöntää hakemuksesta se kunta, jossa mainittu henkilö asuu. Kunnalle korvataan annetusta paluumuuttoavustuksesta aiheutuvat kustannukset ilman määräaikaa.

Kunnalle maksettavat valtionosuudet

Kunnan maahanmuuttajataustaisen väestön osuus vaikuttaa kunnan valtionosuuden määrään, ja se lasketaan vieraskielisyyskertoimella. Lisäksi valtio maksaa opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, jos esi- ja perusopetusta saavalla 6–15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla, oppivelvollisella oppilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa.

Lisätietoa:
Hae maksatusta – Elinkeinot ja kotouttaminen (keha-keskus.fi)