Korvausten piiriin kuuluvat henkilöt

Kustannuksia voidaan korvata henkilöistä, joille on myönnetty oleskelulupa jäljempänä mainituin perustein. Suomen kansalaisuuden saaneiden kustannuksia ei korvata.

Pakolaiskiintiö

Suomeen voidaan ottaa pakolaiskiintiössä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaisiksi määrittämiä henkilöitä ja muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisia uudelleensijoitusta varten.

Pakolaiskiintiöllä tarkoitetaan uudelleensijoitettavien kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien ulkomaalaisten henkilöiden vastaanottoa valtion kunkin vuoden talousarviossa vahvistettujen perusteiden mukaisesti (ulkomaalaislaki 90 §).

Turvapaikka

Maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilölle myönnetään turvapaikka, jos hän oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kyseisessä maassa vainotuksi alkuperänsä, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisensa tai poliittisen mielipiteensä johdosta eikä pelkonsa vuoksi halua turvautua kyseisen maan tarjoamaan suojeluun (ulkomaalaislaki 87 §).

Toissijainen suojelu

Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilölle myönnetään oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, jos ulkomaalaislain pykälän 87 mukaiset edellytykset turvapaikan myöntämiselle eivät täyty, mutta henkilö joutuisi kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan alttiiksi vakavalle vaaralle eikä hän ei pysty tai halua turvautua kyseisen maan tarjoamaan suojeluun (ulkomaalaislaki 88 §).

Humanitaarinen suojelu

Oleskelulupaa ei myönnetä enää humanitaarisen suojelun perusteella 16.5.2016 alkaen. Tätä ennen humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt kuuluvat edelleen korvausten piiriin.

Oleskeluluvan myöntäminen, koska maasta poistaminen on estynyt

Suomessa olevalle ulkomaalaiselle henkilölle myönnetään tilapäinen oleskelulupa, jos häntä ei tilapäisestä terveydellisestä syystä voida palauttaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa tai hänen maasta poistamisensa ei ole mahdollista (ulkomaalaislaki 51 §).

Yksilöllinen inhimillinen syy

Suomessa olevalle ulkomaalaiselle henkilölle myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi. Tähän vaikuttavat erityisesti olosuhteet, joihin henkilö joutuisi kotimaassaan, tai henkilön haavoittuva asema (ulkomaalaislaki 52 §).

Poissulkemislauseke

Suomessa olevalle ulkomaalaiselle henkilölle ei myönnetä turvapaikkaa tai oleskelulupaa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella sen vuoksi, että hän on syyllistynyt tai hänen epäillään syyllistyneen ulkomaalaislain 87 §:n 2 momentissa, 88 §:n 2 momentissa tai 88 a §:n 2 momentissa mainittuun rikokseen. Jos henkilöä ei voida poistaa maasta, koska häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu, hänelle myönnetään tilapäinen oleskelulupa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan (ulkomaalaislaki 89 §).

Muu humanitaarinen maahanmuutto

Valtioneuvosto voi päättää ulkomaalaisten henkilöiden ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi (ulkomaalaislaki 93 §).

Ihmiskaupan uhrit

Suomessa olevalle ihmiskaupan uhrille myönnetään tilapäinen oleskelulupa, jos

  • ihmiskaupan uhrin oleskelu Suomessa on perusteltua ihmiskaupan esitutkinnan tai tuomioistuinkäsittelyn vuoksi
  • ihmiskaupan uhri on valmis tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa ihmiskaupasta epäiltyjen kiinni saamiseksi
  • ihmiskaupan uhrilla ei ole enää siteitä ihmiskaupasta epäiltyihin (ulkomaalaislaki 52 a §)

Jatkoluvan myöntäminen

Uusi määräaikainen oleskelulupa myönnetään, jos edellisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntämisedellytykset ovat edelleen olemassa (ulkomaalaislaki 54 §).

Perheenjäsenet

Ulkomaalaislain lukujen 5 ja 6 pykälien 45–49 säännöksiä sovelletaan lisäksi 2. momentissa tarkoitetun henkilön perheenjäseneen tai muuhun omaiseen, jos tällä on ollut perheside 2. momentissa tarkoitettuun henkilöön ennen tämän Suomeen tuloa.