Kotouttaminen Tanskassa

Tanskassa pakolliset kotouttamistoimet ovat kohdistettu lain perusteella pakolaisiin ja heidän perheenyhdistämisen kautta tulleisiin perheenjäseniinsä. Muille maahantulijoille kotouttamistoimet ovat lähtökohtaisesti vapaaehtoisia. Valtion ja kuntien välinen työnjako on määritelty integraatiolaissa. Laki asettaa vaatimukset sille, millaisia kotouttamistoimia kunnan tulee tarjota. Kunnalla on lain puitteissa vapaus itse valita, miten nämä palvelut ja toimet on järjestetty ja toteutettu.

Lain mukaan kunnan on tehtävä jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle maahanmuuttajalle henkilökohtainen kotouttamisohjelma, jonka tulee kattaa tanskan kielen opetus; Tanskan yhteiskuntaoloja, kulttuuria ja historiaa käsittelevä kurssi ja työllistymistä tukevat toimet. Kotouttamisohjelmaan sisältyvistä yksityiskohtaisista toimista ja tavoitteista sovitaan kunnan ja maahanmuuttajan välisellä kotouttamissopimuksella.

Kotoutumisaika on ollut aikaisemmin korkeintaan 3 vuotta, mutta vuosien 2015–2016 turvapaikanhakijatilanteen johdosta Tanska on tehnyt paljon muutoksia kotouttamislainsäädäntöön. Kotouttamisohjelmaa on tehostettu ja kohdennettu mahdollisimman lyhyen työllistymistien luomiseksi. Ohjelmaa on lyhennetty lähtökohtaisesti kolmesta vuodesta vuoteen ja sitä voidaan pidentää enintään viiteen vuoteen, mikäli osallistuja ei saa työ- tai opiskelupaikkaa.

Tanskassa Ulkomaalaisvirasto määrittää oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella saaneen asuinpaikan. Ulkomaalaisviraston antamien lukujen perusteella kuntien yhteinen neuvosto yrittää neuvotella yhteispäätöksen luvan saaneiden jakautumisesta viidelle eri alueelle. Alueellisiin kiintiöihin perustuen kunnat yrittävät päästä yksimielisyyteen siitä, kuinka luvan saaneet jaetaan alueen kuntien välillä.

Henkilön on pysyttävä hänelle osoitetussa kunnassa kolmen vuoden ajan käydäkseen kotoutumisohjelman läpi. Kotoutumislaki ei kuitenkaan estä henkilöä muuttamasta pois kunnasta, johon hänet on sijoitettu. Uudella kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta luvan saaneen kotoutumisohjelman loppuunsaattamisesta, millä voi olla vaikutuksia pakolaisen mahdollisuuksiin saada muun muassa asunto tai sosiaalitukia.

Kolmivuotisella kokeilulla edistetään työllistymistä

Tanskassa on aloitettu myös kolmivuotinen kokeilu, jossa koulutus koskee niitä 18–40-vuotiaita pakolaisia ja perheenyhdistämisen kautta tulleita, joilla on ollut Tanskassa sijaitseva osoite väestörekisterissä viiden vuoden ajan. Koulutus kestää kaksi vuotta ja koostuu harjoittelusta ja koulunkäynnistä. Koulua käydään 20 viikkoa. Koulun aikana parannetaan osallistujien kielitaitoja, kehitetään yrityksessä tarvittavaa osaamista ja pätevyyttä sekä luodaan edellytykset ymmärryksen laajentamiselle harjoittelun aikana saaduista kokemuksista ja edellytykset jatkokoulutukselle.

Harjoittelu suoritetaan tavanomaisten työmarkkinaehtojen mukaan ja palkka määräytyy ammatillista peruskoulutusta koskevan sopimuksen tai vastaavan perusteella. Koulua voi käydä moduuleissa ja sen aikana osallistujat saavat työajalla järjestettävästä opetuksesta korvausta, joka vastaa kotouttamistukea. Yritykset saavat 20 000 kruunun bonuksen, joka maksetaan kuuden kuukauden jälkeen ja kahden vuoden jälkeen koulutustodistuksen antamisen yhteydessä. Samaan tapaan kuin ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä kotouttamisperuskoulutuksen suorittaminen antaa oikeuden liittyä työttömyyskassaan vastavalmistuneita koskevien ehtojen mukaisesti.

Lue lisää:

Udlændinge- og Integrationsministeriet (uim.dk) (tanskaksi)
Ny i Danmark (nyidanmark.dk) (tanskaksi)
Rådet for etniske minoriteter (rem.dk) (tanskaksi)