Kotoutumisen alkuun

Maahanmuuttajien asioiden hallinto on organisoitu eri kunnissa eri tavoin. Eniten siihen vaikuttavat kunnan koko ja maahanmuuttajien määrä kunnassa. Kotouttamisohjelmassa määritellään, mikä taho vastaa mistäkin asiasta.

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnat voivat tehdä kotouttamisessa seudullista yhteistyötä naapurikuntien kanssa, kuten monet tekevätkin. Kotouttaminen on monialaista yhteistyötä, jossa kumppaneina ovat kunnan lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto, poliisi sekä paikkakunnan järjestöt ja yhteisöt.

Kunnan tehtävät kotoutumislain mukaan

  • Vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa.
  • Huolehtia palvelujen soveltuvuudesta myös maahanmuuttajille. 
  • Huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja.
  • Huolehtia henkilöstön kotoututumisosaamisesta.

Kunnan tulee kehittää sen ammattilaisten osaamista kotouttamisasioissa

Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt voivat tulla kuntaan ELY-keskuksen ja kunnan kanssa sovitusti kiintiöpakolaisina suoraan ulkomailta tai vastanottokeskuksista. Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntaan omatoimisesti.

Kiintiöpakolaiset tulevat kuntaan aina sovitusti ja he tarvitsevat alkuvaiheessa paljon tukea ja ohjausta. Kuntaan tulevilla omatoimisilla muuttajilla on jo ainakin jonkinlainen asuinpaikka ja kokemusta Suomessa elämisestä. Heitä ohjataan eteenpäin palvelujärjestelmässä vaihe vaiheelta ja tarpeen mukaan.

Uuteen maahan asettuminen on ihmiselle iso muutos, joka harvoin sujuu täysin kitkatta. Siksi pakolaisia ja muita maahanmuuttajia kohtaavan ammattilaisen on hyvä olla perillä maahanmuuttoprosessin eri vaiheista.

Kotouttaminen edellyttää yhteistyötä

Kuntien onkin huolehdittava henkilöstönsä osaamisesta kotouttamisasioissa. Ne voivat tehdä seudullista yhteistyötä naapurikuntien kanssa, kuten monet tekevätkin, varsinkin koulutusasioissa.

Lain mukaan kotouttamista on kehitettävä monialaisena yhteistyönä, jossa kumppaneina ovat kunnan lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto, poliisi sekä paikkakunnan järjestöt ja yhteisöt.

Kotoutumisen ja vastaanoton toimijoita:

Kotoutumisen parissa työskentelevät vastaanottokeskukset, maahanmuuttovirasto, maistraatti, kunta, ely-keskus, te-toimisto, oppilaitokset, Kela, Verohallinto, elinkeinoelämän toimijat ja kolmas sektori.

Lisätietoa:

Turvapaikanhakijan muutto vastaanottokeskuksesta kuntaan
Yksin saapuvat alaikäiset
Kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittaminen
Hätätapaukset