Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Saadakseen työmarkkinatukea maahanmuuttajan tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistossa ja hänen tulee olla työtön. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää myös muun muassa osallistumista TE-toimiston tarjoamiin työllistymistä ja kotoutumista edistäviin palveluihin.

Maahanmuuttaja, joka ei ole työttömyysturvalain määrittelemä työtön työnhakija, voi saada toimeentulotukea kunnalta. Kunta voi myöntää toimeentulotukea myös työmarkkinatuen täydennyksenä, jos asiakas on tuen tarpeessa. Oikeus toimeentulotukeen määräytyy toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömälle työnhakijalle, joka ei ole suorittanut ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa tai joka ei ole täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa, työmarkkinatukea voidaan maksaa 21 viikon odotusajan jälkeen. Odotusaika voi olla lyhempi, jos maahanmuuttaja on ollut esimerkiksi ansiotyössä EU- tai ETA-maassa taikka Sveitsissä edellisen kahden vuoden aikana.

Lisätietoa:

Työt­tö­myys­tur­va­la­ki (finlex.fi)

Laki toi­meen­tu­lo­tues­ta (finlex.fi)

Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen oh­jeet ko­tou­tu­mis­tues­ta (kela.fi)

Ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma