Kotoutumissuunnitelman velvoittavuus

Viranomaisten velvollisuudet

Kotoutumissuunnitelman tekemisestä vastaavien viranomaisten on selvitettävä maahanmuuttajalle suunnitelmasta ja sen toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet. Selvitys on tehtävä kirjallisesti ja maahanmuuttajan pyynnöstä myös suullisesti. Viranomaisen tulee varmistaa, että maahanmuuttaja ymmärtää selvityksen sisällön.

Kotoutumissuunnitelman laatineen viranomaisen on aktiivisesti tarjottava kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ja palveluja määrärahojensa mukaan.

Suunnitelman laatimisesta vastaa kunta ja/tai TE-toimisto.

Maahanmuuttajan velvollisuudet

Maahanmuuttajan on noudatettava kotoutumissuunnitelmaansa. Hänen tulee hakeutua ja osallistua säännöllisesti suunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen sekä muihin suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin ja palveluihin.

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai hänen toimeentulotukeaan voidaan alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.