Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Useat eri tahot osallistuvat maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. TE-hallinnon ja kuntien lisäksi aktiivisia toimijoita ovat oppilaitokset ja kolmannen sektorin toimijat.

TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajan työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen tai hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun. Kunta voi sekä järjestää kotoutumiskoulutusta että ohjata maahanmuuttajan hakeutumaan joko järjestämäänsä kotoutumiskoulutukseen tai muun toimijan järjestämään omaehtoiseen opiskeluun. Työvoimakoulutuksena järjestettävän kotoutumiskoulutuksen suunnittelusta, hankinnasta ja seurannasta vastaavat ELY-keskukset omilla toimialueillaan yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

Kotoutumiskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen antamia Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

Koulutuksen järjestäjän tulee aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa ottaa huomioon alueen kotouttamisohjelma ja myös aikaisemmista kotoutumiskoulutuksista saatu palaute. Opetussuunnitelmaan on hyvä sisällyttää sellaisia toimia ja sisältöjä, jotka kullakin kotoutumispaikkakunnalla parhaiten edistävät siellä asuvien maahanmuuttajien kotoutumista.

Yhteistyöllä tehokkuutta koulutukseen 

Eri tahojen keskinäinen yhteistyö ja tiedonvaihto tarjolla olevista maahanmuuttajille sopivista koulutuksista helpottavat maahanmuuttajien tavoitteellisten koulutusratkaisujen rakentamista. Maahanmuuttajien työllistymistä edistää koulutuksen kytkeminen tiiviisti työelämään, mikä edellyttää yhteistyötä myös työnantajien kanssa. Maahanmuuttajan kokonaistilanteen huomioiminen saattaa edellyttää yhteistyötä myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa.

Yhteistyö ja eri tahojen resurssien tehokas hyödyntäminen antavat hyvät mahdollisuudet tehostaa maahanmuuttajille suunnattua työelämään ja yhteiskuntaan orientoivaa koulutusta. Esimerkiksi kielenoppiminen vahvistuu, kun opiskelija voi osallistua monipuoliseen toimintaan ja pääsee testaamaan käytännössä koulutuksen aikana oppimiaan asioita.

Kotoutumiskoulutukseen liittyvää yhteistyötä voidaan tehdä koko koulutusprosessin ajan, mutta se voi myös painottua tiettyihin kotoutumiskoulutuksen sisältöihin (esim. työelämäjakson järjestämiseen, työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta tukeviin tutustumiskäynteihin tai valinnaisiin opintoihin). Työhallinnon, kuntien ja oppilaitosten edustajat voivat esimerkiksi yhdessä työnantajien kanssa suunnitella malleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien pääsyä suomalaiseen työelämään ja samalla vastaavat työnantajien työvoimalle asetettuihin vaatimuksiin.

Lisätietoa:

Ai­kuis­ten maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet

Ai­kuis­ten maa­han­muut­ta­jien luku- ja kir­joi­tus­tai­don kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet