Kunta vastaa turvapaikanhakijalasten koulunkäynnistä

Ennen oleskeluluvan saamista turvapaikanhakijoille tarjottavista palveluista kunnan vastuulle jäävät lasten perus- ja esiopetus sekä lastensuojelun palvelut.

Perusopetuslain pykälän 4 (23.12.1999/1288) mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Tämä säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus perus- ja esiopetukseen mutta ei oppivelvollisuutta.

Lisäksi kunta järjestää tarvittaessa lastensuojeluun liittyvät toimenpiteet (lastensuojelulaki 16 §). Lastensuojelun kustannuksista vastaa kuitenkin se vastaanottokeskus, jossa alaikäinen turvapaikanhakija on kirjoilla.

Lisätietoa:

Perusopetuslaki (finlex.fi)
Lastensuojelulaki (finlex.fi)