Kunnat ovat avainasemassa pakolaisten vastaanotossa

Kunnat ovat avainasemassa pakolaisten vastaanotossa ja kotoutumisessa: kunnan palvelutarjonta ja asenneympäristö määrittelevät kuntaan siirtymisen sekä kotoutumisen mahdollisuudet ja haasteet.

Pakolaisten vastaanotto edellyttää kunnalta kotoutumispalvelujen järjestämistä, osaamisen lisäämistä ja taloudellista panostusta. Vastaanottamalla kansainvälistä suojelua saavia kunta tukee osaltaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä moninaista ja avointa yhteiskuntaa.

Kunnan tulee edistää kotoutumista paikallistasolla

Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kuntien tehtäväksi kotoutumisen kehittämisen, suunnittelun ja seurannan paikallistasolla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että sen tarjoamat palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille kuten pakolaisille.

Sujuva vastaanotto ja kotouttaminen edellyttävät kunnan ja eri toimijoiden, kuten vastaanottokeskuksen, ELY-keskuksen, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoiden, tiivistä yhteistyötä. Uuden kuntalaisen kotoutuminen edellyttää myös avointa ilmapiiriä ja hyviä etnisiä suhteita. Siksi on tärkeää tukea maahanmuuttajien ja kunnan muiden asukkaiden kohtaamisia sekä tehdä avoimuutta edistävää asennetyötä kunnassa.

Uusista tulijoista pysyviksi kuntalaisiksi

Kansainvälistä suojelua saavien pysyvää asettumista kuntaan tukevat

  • laadukkaat kotoutumispalvelut,
  • mahdollisuus opiskeluun tai työelämään siirtymiseen sekä
  • aito kokemus kunnan yhteisöihin kuulumisesta.

Kuntien kannattaa myös ottaa käyttöön muissa kunnissa hyviksi todettuja, pysyvää kuntaan asettumista tukevia toimintamalleja.

Maahanmuuttajien kuntaan pysyvästi jäämistä tukee asenne, jonka mukaan kaikki kuntaan saapuvat otetaan kuntalaisiksi: kansainvälistä suojelua saavat henkilöt tarvitsevat jatkaakseen elämäänsä turvallisen ympäristön ja mukaan ottavan yhteisön, aivan kuten kaikki Suomessa asuvat.

Lisätietoa:

Kotouttamisohjelma

Laki kotoutumisen edistämisestä (finlex.fi)

Kansainvälistyvät kunnat -videosarja pakolaisten vastaanotosta kuntiin (youtube.com)

Videosarja pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi (youtube.com)