Maahanmuuttajakyselyt

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus (FinMONIK) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama tutkimus, jossa selvitetään Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön hyvinvointia, terveyttä sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. Tutkimuksessa kerätään tietoa myös työllisyydestä, työn löytämiseen liittyvistä mahdollisista esteistä ja mahdollisista syrjintäkokemuksista. Tutkimukseen on valittu satunnaisotannalla 13 650 ulkomailla syntynyttä ulkomaalaistaustaista 18-64-vuotiasta.

Tutkimusta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus (TEM), kunnat ja EU:n kotouttamisrahasto (AMIF). Tietoa tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen parantamisessa ja kotoutumisen seurannassa. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2019. Tulokset julkaistaan vuonna 2019.

Maahanmuuttajabarometri 2012

Maahanmuuttajabarometrin avulla kerättiin tietoa valittujen maahanmuuttajaryhmien subjektiivisista näkemyksistä kotoutumisesta ja yleisemmin viihtymisestä Suomessa.

Vuoden 2012 maahanmuuttajabarometrissa kaikkien kansalaisuuksien osalta tärkeimmiksi kotoutumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi koettiin työ, kielitaito, turvallisuus, terveyspalvelut sekä itselle ja perheelle sopiva asunto.

Maahanmuuttajabarometrin (2012) kohderyhmän muodostivat Suomessa asuvat Venäjän, Viron, Thaimaan, Kiinan, Irakin, Somalian ja Turkin kansalaiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2007–2009 ja ovat 18–75 -vuotiaita.

Kriteerit täyttäneitä vastauksia saatiin yhteensä 915 kappaletta. Vastausprosentti oli 34 %. Koko vastaajajoukon vastausten osalta virhemarginaali oli noin 3,2 %. Koska vastaajamäärät olivat osassa kansalaisuuksista pieniä, ei tuloksia voi luotettavasti käyttää eri kansalaisuuksien välisten erojen kuvaamiseen.

 

Lisätietoja:

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus (FinMONIK) (www.thl.fi)

Maahanmuuttajabarometri 2012