Laatimisen aikataulu ja suunnitelman kesto

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on tehtävä kotoutumislain mukaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun maahanmuuttaja on saanut ensimmäisen oleskeluluvan tai hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity (12 §). Tämän aikarajan täytyttyä maahanmuuttajalle laaditaan tarvittaessa työvoima- ja yrityspalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma.

Mikäli henkilö ei kuitenkaan itsestään riippumattomista syistä ole päässyt matkustamaan maahan kolmen vuoden kuluessa oleskeluluvan myöntämisestä, voidaan hänelle kuitenkin laatia kotoutumissuunnitelma työllistymissuunnitelman sijaan, mikäli se katsotaan kokonaisarvion perusteella tarpeelliseksi.

Kotoutumissuunnitelman laadinta käynnistetään viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksen tekemisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ajanvarausta itse suunnitelman laatimiseen, ei välttämättä varsinaisen suunnitelman laatimistilannetta.

Kotoutumislain mukaan maahanmuuttaja tulee ohjata hakeutumaan yksilöllistä tarvettaan vastaavaan koulutukseen tai muuhun kotoutumista ja työllistymistä edistävään toimenpiteeseen tai palveluun kuukauden kuluessa kotoutumissuunnitelman laatimisesta (14 §).

Kotoutumissuunnitelman kesto

Maahanmuuttajat ovat maahan tullessaan erilaisissa elämäntilanteissa ja heidän tarpeensa, osaamis- ja koulutustasonsa sekä perhetilanteensa vaihtelevat hyvin paljon. Kotoutumissuunnitelman kesto ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti maahanmuuttajan tavoitteiden, työ- ja koulutushistorian sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Kotoutumissuunnitelma ei voi olla sisällöltään eikä kestoltaan kaavamainen.

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tehdään enintään yhden vuoden ajaksi. Tällä pyritään varmistamaan se, että suunnitelma vastaa maahanmuuttajan palvelutarvetta ja mahdollisesti muuttuneita olosuhteita tai tavoitteita.

Kotoutumissuunnitelman kesto on pääsääntöisesti enintään kolme vuotta ensimmäisen suunnitelman allekirjoittamisesta. Kotoutumissuunnitelma-ajan ei kuitenkaan lasketa kuluvan, mikäli suunnitelmaa ei ole voitu tilapäisesti toteuttaa vamman, sairauden tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muusta näihin verrattavasta syystä.

Vamman ja sairauden tulee haitata tosiasiallisesti suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin osallistumista ja siitä tulee esittää esimerkiksi lääkärintodistus, jossa tähän otetaan kantaa. Mahdollinen pidentäminen ei kuitenkaan koske hoitovapaaseen oikeuttavaa aikaa.

Tarve erityisille toimenpiteille

Jos maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä, voidaan kotoutumisaikaa pidentää enintään kahdella vuodella. Tällöin kotoutumissuunnitelman kesto voi olla enintään viisi vuotta.

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka tarvitsee tehostettuja toimenpiteitä, kuten kuntoutuspalveluita tai perheneuvontaa, muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ohella erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Erityisiä toimenpiteitä voivat tarvita esimerkiksi ikääntyneet, yksinhuoltajat, kidutusta kokeneet sekä lastensuojelun toimenpiteitä tarvitsevat lapset ja nuoret.

Lue lisää:

Al­ku­kar­toi­tus