Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamien julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen keskeisenä tarkoituksena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä. Lain tavoitteena on myös edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä.

Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (JTYPL) on määritelty työ- ja elinkeinoviranomaisen järjestämisvastuulla olevat palvelut henkilö- ja yritysasiakkaalle, työnhakijan palveluprosessi sekä palveluun liittyvät tuet ja korvaukset. Maahanmuuttaja-asiakkaalle työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) laadittava kotoutumissuunnitelma rakentuu julkisista työvoima- ja yrityspalveluista sekä muista kotoutumista edistävistä palveluista.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on yleislaki suhteessa lakiin kotoutumisen edistämisestä. Näin ollen lakia sovelletaan maahanmuuttaja-asiakkaisiin siltä osin, kuin kotoutumislaissa ei ole jonkin asian suhteen erityissäännöksiä.

Lisätietoa:

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (finlex.fi)

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (finlex.fi)

Maahanmuuttajien palvelut lyhyesti

Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät