Lapsen edustaminen

Suomessa ilman huoltajaa tai laillista edustajaa olevalle, oleskeluluvan pakolaiskiintiössä saaneelle lapselle ja sellaiselle ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle, jolla on oleskelulupa, määrätään edustaja viivytyksettä. Myös muulle oleskeluluvan saaneelle lapselle, joka on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja.

Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee lapsen oleskelukunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Lasta on kuultava ennen hakemuksen tekemistä ja tämän etu on otettava huomioon.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain mukaan ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa sekä hoitaa lapsen varallisuutta (41 §). Lain mukaan lasta on kuultava häntä tai hänen varallisuuttaan koskevia päätöksiä tehtäessä (51 §). Edustajan tehtäviin ei kuulu lapsen päivittäinen hoito, kasvatus tai muu huolenpito.

Edustajan työ päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Kunnalla on kuitenkin mahdollisuus järjestää tukihenkilö tarvittaessa esimerkiksi jälkihuollossa olevalle 18–21-vuotiaalle nuorelle. Edustajan työ voi päättyä myös siitä syystä, että edustaja vapautetaan tehtävästään erillisen hakemuksen perusteella tai lapsi saa perheensä Suomeen perheenyhdistämisenä.

Lisätietoa:

Ajankohtaista tietoa ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edustajille 1/2018

Ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustaminen kotoutumisvaiheessa

So­si­aa­li­huol­to­la­ki (finlex.fi)

Laki kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua ha­ke­van vas­taa­no­tos­ta (finlex.fi)

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus ilman huol­ta­jaa ole­van lap­sen edus­ta­jal­le mak­set­ta­vas­ta palk­kios­ta ja ku­lu­kor­vauk­ses­ta (finlex.fi)

Oi­keu­den­käy­mis­kaa­ri (finlex.fi)

Hal­lin­to­la­ki (finlex.fi)

Laki hol­hous­toi­mes­ta (finlex.fi)

Yk­sin­tul­leet alai­käi­set tur­va­pai­kan­ha­ki­jat Suo­mes­sa: Yk­sin­tul­leet-pro­jek­tin lop­pu­jul­kai­su, Lap­sen etu ensin