Laskennallisen korvauksen lisäosan uusintahaku on avoinna 16.–30.4.2018

Laskennallisen korvauksen lisäosasta järjestetään 16–30.4.2018 uusintahaku. Vain kunnat, jotka eivät hakeneet lisäosaa helmikuussa 2018 päättyneessä haussa, voivat hakea lisäosaa uusintahaussa. Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 233 euroa yli 7-vuotiaista ja
  • 684,50 euroa alle 7-vuotiaista henkilöistä.

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien/kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2017 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo21.11.17. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi. Lisätietoa henkilöluettelon täyttämisestä alla.

Lue tarkemmin tuen hakemisesta ohjeesta.

Uusintahaun hakuohje ja -lomakkeet

Henkilöluettelon täyttäminen: oleskeluluvan perusteen tarkistaminen

Kunnan omat tiedot

Kunnassa vastaanottotyötä koordinoiva taho saa tiedot kuntaan sijoitettavista kiintiöpakolaisista. Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta vastaanottokeskus toimittaa asiakkaan asiakirjat siihen kuntaan, johon asiakas muuttaa. Asiakirjoissa on myös kopio oleskelulupapäätöksestä, josta oleskelulupaperusteen voi tarkastaa.

UMA-tietojärjestelmä ja laskennallisen korvauksen automatisoidut henkilölistat

Kunnan on mahdollista tarkastella UMA-järjestelmässä automaattisesti tuotettua henkilölistaa, jonka perusteella laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle. Kunta voi hakea tunnukset UMA-järjestelmää ylläpitävältä Maahanmuuttovirastolta.

Henkilölista on vietävissä Exceliin. Tällöin Excel-taulukon Sääntö-sarakkeessa on numeroarvo, joka vastaa tiettyä perustetta.  Excel-taulukossa voi listaa muokata esimerkiksi kuntaan muuton vuoden ja kuukauden osalta. Listalta voi valita henkilöt, jotka ovat joko kiintiöpakolaisia (sääntö 4) ja kansainvälistä suojelua saavia (sääntö 1) eli oleskeluluvan perusteena on pakolaisstatus tai toissijainen suojelu.

Nämä henkilöt voidaan viedä Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan hakemuksen liitteeksi edellytettyyn henkilöluetteloon (Excel-lomake). Henkilöt, jotka eivät ole kiintiöpakolaisia (sääntö 4), vaan ovat saaneet oleskeluluvan säännön 1 perusteella, tulee merkitä Sylvia-hankkeen henkilöluettelon sarakkeeseen G (Turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanut/Oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § tai 88 §).

Automatisoidun laskennallisen korvauksen piiriin ei ole vielä saatu henkilöitä, joille ei ole myönnetty henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Nämä henkilöt kunnan tulee tarkistaa kunnan omista tiedoista.

Lisätietoa:

Pakolaisten vastaanoton käsikirja: Korvausten maksaminen ja hakeminen