Laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2018 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista on haettavissa 1.1.31.3.2019

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista, vuonna 2018 kuntaan saapuneista henkilöistä ajalla 1.1.-31.3.2019. Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 1 197,88 euroa alle 7-vuotiaista ja
  • 402,50 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2018 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)

Lisäosa myönnetään myös vuonna 2018 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen kuuluu Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin.

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2018. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi. Lisätietoa henkilöluettelon täyttämisestä alla.

Lue tarkemmin tuen hakemisesta ohjeesta.

Hakuohje ja -lomakkeet:

Sylvia/LKlisäosa/Ohje/2018

Sylvia/LKlisäosa/Hakulomake/2018

Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2018

Henkilöluettelon täyttäminen: oleskeluluvan perusteen tarkistaminen

Kunnan  omat tiedot

Kunnassa vastaanottotyötä koordinoiva taho saa tiedot kuntaan sijoitettavista kiintiöpakolaisista. Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta vastaanottokeskus toimittaa asiakkaan asiakirjat siihen kuntaan, johon asiakas muuttaa. Asiakirjoissa on myös kopio oleskelulupapäätöksestä, josta oleskelulupaperusteen voi tarkastaa. 

UMA-tietojärjestelmä ja laskennallisen korvauksen automatisoidut henkilölistat

Kunnan on myös mahdollista tarkastella UMA-järjestelmässä automaattisesti tuotettua henkilölistaa, jonka perusteella laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle. Kunta voi hakea tunnukset UMA-järjestelmää ylläpitävältä Maahanmuuttovirastolta.

Järjestelmän automaattisesti tuottama henkilölista on vietävissä Exceliin. Excel-taulukon Sääntö-sarakkeessa oleva numero vastaa tiettyä oleskeluluvan perustetta.  Listaa muokata esimerkiksi kuntaan muuton vuoden ja kuukauden osalta. 

Jotta listasta voidaan tarkistaa Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan mukainen henkilöpiiri, tulee listalta valita 

  • vuonna 2018 kuntaan muuttaneet henkilöt, 
  • jotka ovat joko kiintiöpakolaisia (sääntö 4) tai 
  • kansainvälistä suojelua saavia (sääntö 1) eli oleskeluluvan perusteena on pakolaisstatus tai toissijainen suojelu. 

Laskennallisen korvauksen lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen virallinen muuttokunta. Kunta voi tarvittaessa tarkistaa henkilön muuttotiedot väestötietojärjestelmästä. Lisäksi automatisoidun laskennallisen korvauksen piiriin ei ole vielä saatu henkilöitä, joille ei ole myönnetty henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Nämä henkilöt kunnan tulee tarkistaa kunnan omista tiedoista.

Tietojen tarkistuksen jälkeen henkilöiden tiedot voidaan viedä Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan hakemuksen liitteeksi edellytettyyn henkilöluetteloon (Excel-lomake). Automatisoidun henkilölistan säännön 4 mukaiset kiintiöpakolaiset merkitään laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöluettelon sarakkeeseen F ("Kiintiöpakolaiset"). Säännön 1 perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt merkitään henkilöluettelon sarakkeeseen G ("Turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanut / Oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain §87 tai §88").

Lisätietoa:

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista

Tietosuojaseloste

Lisätietoa laskennallisten korvausten automatisoidusta järjestelmästä