Alaikäisen kotoutumissuunnitelma

Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on alaikäisen yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi perheen kotoutumissuunnitelman yhteydessä ja suunnitelman tekoon voidaan käyttää perheen kotoutumissuunnitelman lomakkeen Lapsen tiedot -osaa.

Kun suunnitellaan lapsen kotoutumista, on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun ja hänen kehitykseensä. Suunnitelman tarvetta arvioitaessa ja sitä laadittaessa on selvitettävä alaikäisen toivomukset ja mielipide, ja otettava ne huomioon. Lapsen tai nuoren huoltaja tai edustaja käyttää alaikäisen puhevaltaa siten kuin hallintolaissa tarkemmin säädetään.

Lapsen tai nuoren kotoutumissuunnitelma on tarpeen laatia monialaisena yhteistyönä ja sovittaa yhteen muiden lapsen kehitystä, koulutusta ja hyvinvointia tukevien suunnitelmien kanssa (esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelma, henkilökohtainen opetussuunnitelma tai lastensuojelun suunnitelma).

Lue lisää:

Perheen kotoutumissuunnitelma -lomake (täytettävä)